LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (POPULAIR)

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia sa zameriava na implementáciu konkrétnych opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia a taktiež podporuje vzdelávacie, komunikačné a monitorovacie aktivity zapojených partnerov v oblasti kvality a ochrany ovzdušia a efektívne riadenie vytvorením národnej siete manažérov kvality ovzdušia. Do projektu sú zapojení 13 partneri: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Slovenská agentúra životného prostredia, Banskobystrický samosprávny kraj, Bratislavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Slovenský hydrometeorologický ústav, PEDAL Consulting s.r.o., VŠB - Technická univerzita Ostrava, CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy.

Na Slovensku ochrana ovzdušia podlieha Zákonu o ovzduší č. 137/2010 Z. z. a pripravuje sa nový zákon. Vyhláška o kvalite ovzdušia č. 244/2016 Z. z  určuje limitné a cieľové hodnoty jednotlivých znečisťujúcich látok. Slovensko ma dlhodobo problém s prekračovaním koncentrácií prachových častíc PM10, benzo(a)pyrénu, oxidu dusičitého NO2 a prízemného ozónu O3. Európska komisia 18. februára 2021 rozhodla o tom, že Súdnemu dvoru EÚ postúpi prípad Slovenska v súvislosti so zlou kvalitou ovzdušia v dôsledku vysokej úrovne prachových častíc (PM10). Rozhodla tak na základe sledovania vývoja znečistenia od roku 2005, kedy začali byť právne záväzné limitné hodnoty PM10. Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia bol prijatý ako jedno z opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku.

Problém s ovzduším je najmä v takzvaných oblastiach riadenia kvality ovzdušia (ORKO). ORKO sú vyhlásené na základe monitorovania a modelovania kvality ovzdušia. Preto je prioritou projektu výpomoc Okresným úradom v sídle kraja pri spracovaní Programov na zlepšenie kvality ovzdušia, ktoré sú základom pre zmenu situácie v ORKO. Osveta v téme kvality ovzdušia pre širokú  verejnosť je ďalšou významnou projektovou aktivitou. Tieto aktivity majú na starosti manažéri kvality ovzdušia, ktorí pôsobia v siedmich krajoch na území Slovenska, ale aj  ďalší kolegovia a partneri zapojení do projektu.   Na webových stránkach www.populair.sk sú zverejňované články, informácie o podujatiach či propagačné materiály súvisiace s kvalitou ovzdušia (https://www.populair.sk/sk/document-categories) a kontakty na manažérov kvality ovzdušia. Web aplikácia www.dnesdycham.sk informuje o aktuálnej  kvalite ovzdušia pomocou národného indexu kvality ovzdušia (bol vytvorený v rámci LIFE IP) na prehľadnej mape a poskytuje ďalšie zaujímavé informácie.

Podobné články