Typ ponuky EVVO
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Negatívne dôsledky zmeny klímy, adaptácia na zmenu klímy

Téma EVVO: Negatívne dôsledky zmeny klímy, adaptácia na zmenu klímy Forma vzdelávania: Prednáška spojená so seminárom kolektívneho odborného štúdia s aktívnym vystupovaním účastníkov Obsahová náplň témy: Certifikácia GREENPASS® - ...

Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Téma EVVO: Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy Forma vzdelávania: Prednáška spojená so seminárom kolektívneho odborného štúdia s aktívnym vystupovaním účastníkov Obsahová náplň témy:  Tvorba integ...

Inovačné vzdelávanie pre pedagógov

Hlavný cieľ: Inovácia kompetencií učiteľov a vychovávateľov potrebných pre realizáciu kvalitnej environmentálnej výchovy v školskej praxi aktualizovanej o princípy udržateľného rozvoja. Rozsah a forma vzdelávania:...

Hravá geológia v Prírodnom a banskom skanzene Budúcnosť

V roku 2019 sme spustili výučbu geológie inovatívnym spôsobom. Po pozitívnych ohlasoch na prvé workshopy pre menšie deti predškolského veku a žiakov základných škôl sme sa rozhodli v programe pokračovať a výučbu rozširovať o rôzne záujmové ...

NP HA3 - Informačné aktivity v oblasti ochrany prírody a krajiny.

V rámci projektu sú naplánované nasledovné informačné aktivity: Zelenšie samosprávy a poľnohospodárstvo v územiach NATURA 2000 Networking – Vytváranie platformy na networking záujmových skupín pôsobiacich v obla...

Sídla a biodiverzita

Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu organizuje v rámci Národného projektu, workshop „ Sídla a biodiverzita,“ zameraný na zvyšovanie povedomia v oblasti biodiverzity v sídlach. Cieľom workshopu je poskytnutie inf...

Workshopy Modrej školy pre školy v pôsobnosti BVS, a.s.

Pripravuje Vaša škola počas školského roka tematický deň či podujatie napríklad pri príležitosti Dňa Zeme či Svetového dňa vody? Chcete Vašim žiakom spestriť program zaujímavou prednáškou či workshopom? Súčasťou vzdelávacieho programu Modrá...

Aj malí môžu pomáhať prírode

Už čoskoro budete mať možnosť zúčastniť sa seminára zameraného na environmentálne vzdelávanie učiteľov materských škôl a 1. – 2. ročníka základných škôl. Vychádza z knihy 6 príbehov o ochrane prírody Dobrodružstvá Toly, Poly a Em...