Environmentálne hodnotenie dopadov stavieb na krajinu a obyvateľov

GREENPASS® umožňuje mestám a obciam hodnotiť, optimalizovať a certifikovať rozvojové projekty s ohľadom na 6 hlavných mestských výziev, ktoré zaistia odolnosť voči zmenám klímy. Mimo toho takisto zhodnotí efektivitu uvažovaných nákladov. GREENPASS® je prvý komplexní nástroj pre rozvoj miest odolných voči klimatickým zmenám na celom svete. Na základe expertných systémov analyzuje až 6 základných výziev: klíma, voda, ovzdušie, biodiverzita, energie a náklady. Pridajte sa a nastavme spolu merateľné ukazovatele prostredia, v ktorom žijeme!

Environmentálna štúdia hodnotenia dopadov stavieb na krajinu a obyvateľov je odborné posúdenie dopadu plánovaného projektu výstavby alebo krajinnej úpravy na okolité prostredie a súčasne stanovenie dopadov blízkeho okolia na vlastnú stavbu projektu. Cieľom je preukázať merateľné výstupy predpokladaného správania zámeru v krajine, ktoré poskytnú multikriteriálne hodnotenie projektu pre výsledný schvaľovací proces.

 

Základnými parametrami environmentálnych štúdií sú:

• hodnotenie vzniku tepelného ostrova a vplyv radiácie na lokalitu (napr. zvýšenie skutočnej aj pocitovej teploty v lokalite projektu aj najbližšieho okolia),

• nakladanie či spotrebu CO2 (s inými skleníkovými a sledovanými plynmi, ak sú tieto sledované v lokalite projektu),

• efekt zelene na lokalitu projektu (zatienenie, evapotranspirácia, zvýšenie tepelného komfortu),

• nakladanie so zrážkovou vodou a odtokové charakteristiky oblasti,

• správanie vetra v lokalite (zachovanie prirodzených vetracích koridorov pre obmedzenie vzniku negatívnych dopadov dynamickým pôsobením vetra),

• dôležité lokálne parametre, ktoré sú špecifické alebo kľúčové pre danú oblasť, napr. hodnotenie koncentrácie polietavého prachu v priemyselných oblastiach.

Viac: Environmentálne hodnotenie dopadov stavieb na krajinu a obyvateľov

Príklad: GREENPASS® - Živé mesto dýcha a prežije toho, kto sa na neho pozerá, Taxonómia EÚ a Program Slovensko 2021 - 2027