Názov Popis Stránka aktivity
Informačné dni Minimalizujeme náklady na kúrenie a prispejme k čistejšiemu ovzdušiu

Cieľom informačných dní je podporiť environmentálne povedomie obyvateľstva, ktoré v súvislosti s vykurovaním v domácnostiach môže do veľkej miery samé ovplyvniť čistotu ovzdušia.

Na informačných dňoch je verejnosť informovaná:

- o možnostiach čistejšieho vykurovania,

- prečo sa nesmú spaľovať alebo spoluspaľovať odpady,

- o vplyve škodlivín vypúšťaných z vykurovania v domácnostiach na zdravie ľudí,

- čo môžeme získať výmenou starého zdroja tepla za nový, moderný,

- o možnostiach získať dotáciu na obnoviteľný zdroj energie ako čistejšej formy vykurovania,

- ako ušetriť na nákladoch na kúrenie a pritom prispieť k čistejšiemu ovzdušiu

- o správnych zásadách vykurovania

- o ďalších užitočných radách týkajúcich sa vykurovania s dopadom na kvalitu ovzdušia.

http://vykurovanie.enviroportal.sk/informacnedni.aspx
Fórum ekológov 2020

Pozvánka na Fórum ekológov 2020, ktoré sa uskutoční dňa 21.4.2020 od 9.00 do 14.00 hod v Aule Maxima Technická univerzita Košice. Bližšie informácie môžete získať na web stránke. Vstup voľný.

http://forumekologov.websnadno.eu/Rok-2020.html
Zimná ponuka environmentálneho výučbového programu OCHRANY PRÍRODY pre školy

Zimná ponuka environmentálneho výučbového programu

Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica, odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, pripravila na školský rok 2019/2020 v rámci environmentálnej výchovy špecializovaný školský výučbový program pre materské školy, I. a II. stupeň základných škôl, špecializované besedy so zameraním na problematiku ochrany prírody.

Environmentálny rozmer výučbových programov Ochrany prírody

- podporenie poznatkov a pochopenia fungovania/princípov prírodných systémov, problematiky ochrany prírody a životného prostredia

- aktívne zapojenie žiakov do procesu prostredníctvom príbehov, vlastnej tvorby a hrových aktivít

Aktuálna ponuka školského environmentálneho výučbového pro­gramu sa mení každé ročné obdobie.

Školský program Ochrany prírody pre materské školy [stiahni pdf]

Školský program Ochrany prírody pre I. a II. stupeň základných škôl [stiahni pdf]

Kontakt: Štátna ochrana prírody SR, odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety

e-mail: julia.turkotova@sopsr.sk, ingrid.moravcikova@sopsr.sk,

mobil: 0901 714 123, 0903 308 298

 

http://www.sopsr.sk/web?cl=92
Výučbové programy Modrej školy

Chcete sa dozvedieť viac o najvzácnejšej tekutine – vode a obohatiť žiakom hodinu chémie, biológie, fyziky, prírodovedy či environmentálnej výchovy? Vo Vodárenskom múzeu v Bratislave sa s tematikou vody oboznámite prostredníctvom výučbových programov, ktoré realizujeme ako súčasť vzdelávacieho programu Modrá škola – voda pre budúcnosť pre žiakov materských, základných a stredných škôl.

Počas nich hravou a interaktívnou formou žiakom objasňujeme procesy výroby, distribúcie pitnej vody, odvádzania a čistenia odpadových vôd, význam ochrany vodných zdrojov a životného prostredia ako takého, a ďalšie súvisiace témy.

Výklad vždy prispôsobujeme na mieru vzhľadom k veku a ročníku žiakov. Program je v trvaní cc 1-1,5 hodiny, v závislosti od vekovej kategórie a rozsahu preberaných tém.

Pre vyššie ročníky (od 3.- 4. ročníka ZŠ) je možné dohodnúť aj exkurziu na neďaleký vodárenský zdroj a čerpaciu stanicu na ostrove Sihoť v krásnom prostredí lužných lesov.

Pre výučbu s tematikou voda máme spracované vzdelávacie materiály - pracovné zošity a metodické príručky (dostupné aj online), pre menšie deti maľovanky a rozprávkové knižky, ktoré vám počas návštevy radi poskytneme.

Všetky naše vzdelávacie aktivity realizujeme bezplatne.

V prípade záujmu si zarezervujte termín na 0911 095 837 alebo info@modraskola.sk

Tešíme sa na vás!

www.modraskola.sk
Týždeň európskych geoparkov

Tohtoročné podujatie „Týždeň európskych geoparkov“ sa konalo od 27. mája do 7. júna 2019 v územiach  slovenských geoparkoch, Novohrad-Nógrád globálnom geoparku UNESCO, Banskoštiavnickom a Banskobystrickom geoparku za aktívnej podpory Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP)....

http://www.geopark.sk/tyzden-europskych-geoparkov/