Lesná pedagogika ako súčasť environmentálnej výchovy je učenie o lesnom ekosystéme a výchove človeka k trvalo udržateľnému spôsobu života na príklade lesa. Aktivity lesnej pedagogiky zabezpečujú certifikovaní lesní pedagógovia a je určená všetkým cieľovým skupinám, najmä deťom a mládeži. Využíva aktivizujúce metódy a formy zážitkového učenia a projektového vyučovania. Poskytuje nielen vedomosti, ale oslovuje aj emocionálnu stránku človeka, podporuje získavanie zručností aj celostný rozvoj osobnosti. Koordinátorom lesnej pedagogiky je Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania, ktoré z poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR koordinuje lesnú pedagogiku na Slovensku.

Zážitkové učenie alebo učenie hrou ako najmodernejší trend vo vzdelávaní priaznivo pôsobí na optimálny rozvoj osobnosti človeka a má svoj základ v hrových formách prezentovania poznatkov zo strany vyučujúcich.  Pri zážitkovom učení nejde o pasívny transfer poznatkov. Je to kognitívny cyklus, v ktorom je poznanie podložené subjektívnou skúsenosťou a pedagogicky spracovaným zážitkom. Aktivity lesnej pedagogiky upriamujú pozornosť človeka na jeho vnímanie cez zmysly.

Pri vytváraní pozitívneho vzťahu k prírode, lesu, (čo je jedným z cieľov lesnej pedagogiky) u mladých ľudí je potrebné uviesť do environmentálnej výchovy a vzdelávania veselé a hravé momenty. Hlavná metóda, ktorú využíva lesná pedagogika, je zážitkové učenie a zmyslové vnímanie, čím sa snaží osloviť „HLAVU – RUKY – SRDCE“ účastníkov programov lesnej pedagogiky. Dôležitým atribútom v metodike lesnej pedagogiky je samotný les, ktorý je priestorom a predmetom učenia, cieľom učenie i didaktickým nástrojom učenia.