Slovenská agentúra životného prostredia má záujem zabezpečiť prístupnosť webového sídla www.ewobox.sk v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo https://www.ewobox.sk

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:
Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:

  • Použitá farebná schéma môže vykazovať problém s čitateľnosťou pre zrakovo postihnutých kvôli nízkemu kontrastu.
  • Textové súbory na tomto webovom sídle sú zverejňované okrem formátu .html aj vo formáte .pdf. Na zobrazenie dokumentov v .pdf odporúčame mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader.
  • Z dôvodu vkladania textu a súborov objektmi tretích strán sa môžu na webovom sídle vyskytovať textové súbory vo formáte .rtf. Všetky uvedené formáty je možné zobraziť a editovať vo väčšine bežne používaných textových editoroch, okrem formátu .pdf.
  • Grafické súbory sa na webovom sídle zverejňujú najmä vo formáte .jpg a .png.
  • Súbory obsahujúce tabuľky sú zverejňované súčasne vo formáte .ods a .xlsx, prípadne vo formáte .csv.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 14. 11. 2020.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 5.1. 2024.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: info@ewobox.sk. Správcom obsahu a prevádzkovateľom webového sídla je Slovenská agentúra životného prostredia.

Webové sídlo bolo vytvorené na podporu environmentálnej výchovy a vzdelávania. Obsah webového sídla je priebežne aktualizovaný.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk.