Svet tvorivo - blog

Články od nás pre vás všetkých, ktorí bažíte po nových možnostiach a hľadíte vpred. Pre vás, ktorí chcete niečo (z)meniť - na sebe, vo svojom živote, či v živote a prostredí okolo nás. Venujeme sa rôznym témam, ktoré pokladáme za dôležité, aby sa o nich hovorilo. Aktuálne sme sa zapojili do česko-slovenskej kampane v rámci iniciatívy Svetového dňa lokálnosti. Na stránke https://lokalnost.org/ nájd

Viac..

Stránka o lokálnosti, lokálne dianie, užitočné odkazy, mapy, inšpirácie

Sme apolitické združenie, dobrovoľná občianska aktivita tímu priateľov, ktorí sa rozhodli priložiť ruku k dielu a dostať viac do povedomia - šíriť myšlienku, obsah aj význam lokálnosti. Lokálnosť je široký pojem, ktorý v sebe zahŕňa všetko, čo je človeku prirodzené, jeho potreby: od (zdravého) jedla, spôsobu života (komunita, vzťahy, spojenia), práce (ktorá napĺňa), vitálneho ž

Viac..

https://fossessed.com/

Paleobiológia nie je obmedzená na škatuľkovanie, ale spolupracuje s rôznymi vednými odbormi, vrátane ekológie a klimatológie. Vo fosílnom zázname nachádzame stovky ekvivalentov zmien prebiehajúcich v aj v súčasnosti (strata diverzity, otepľovanie ovzdušia aj oceánov, acidifikácia morských vôd,...). Štúdiom a snahou o pochopenie mechanizmov týchto zmien v minulosti ľahšie pochopíme spúšťače podobný

Viac..

Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit

Webová stránka EMAS poskytuje informácie o Schéme pre environmentálne manažérstvo a audit, ktorá je dobrovoľným nástrojom Európskej únie vytvoreným pre organizácie, ktorý pomáha hodnotiť, riadiť a zlepšovať ich environmentálne správanie. Na stránke nájdete Register organizácii zaregistrovaných v schéme EMAS v SR ako aj informácie, aké kroky sú potebné k tejto registrácií, vrátane fo

Viac..

Geoparky na Slovensku

Geopark predstavuje územie obsahujúce jedno, alebo viac miest vedeckej dôležitosti nielen z geologického aspektu, ale aj z hľadiska jeho archeologickej, ekonomickej alebo kultúrnej osobitosti európskeho významu. Je v súlade so stratégiou trvalo udržateľného rozvoja a má silnú riadiacu štruktúru, ktorá je podporovaná európskym programom financovania, ktorý prispieva k jeho ďalšiemu rozvoju. Ok

Viac..

Program obnovy dediny

Program obnovy dediny (POD) je známym, ale hlavne obľúbeným a úspešným nástrojom rozvoja vidieka v štátoch vyspelej Európy a jeho hlavným cieľom je udržať človeka na vidieku. Nositeľom POD na Slovensku je Ministerstvo životného prostredia SR. Organizáciou a odbornou garanciou POD na Slovensku bola poverená Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá poskytuje pre obce poradenstvo, spracúva m

Viac..

Bazálne environmentálne informácie o sídlach Slovenska

BEISS je informačný systém o životnom prostredí na úrovní sídiel t. j. miest a vidieckych obcí. Sprístupňuje viacero typov informácií: 1. všeobecné informácie o sídlach (základné údaje o sídle, prírodné podmienky, krajinná štruktúra a demografické údaje), 2. špeciálne informácie  o vybraných zložkách ŽP (voda, pôda, ovzdušie a.i.) a o environmentálnej  infr

Viac..

Zelená infraštruktúra v procese adaptácie na zmenu klímy

Zelená infraštruktúra v procese adaptácie na zmenu klímy Zelená infraštruktúra ponúka veľké množstvo ekosystémových služieb. Osobitné postavenie má v mestkom prostredí, v ktorom žije viac ako 60% obyvateľov EÚ. Zlepšuje mikroklímu prostredia,  znižuje prašnosť a hluk, zabezpečuje odvádzanie zrážkovej vody a v čase pandémie oceníme ešte viac jej pozitívny vplyv na fyzické (vplyv fytoncídov)

Viac..