ZadávateľMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky Administrátor a prevádzkovateľSlovenská agentúra životného prostredia Užívateľfyzická osoba registrovaná na portáli www.ewobox.sk (ďalej len „portál“) pod prihlasovacím e-mailom a heslom alebo registrovaná cez FB alebo EduPage.

1. Ochrana osobných údajov

Užívateľ súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, k čomu dáva svoj osobitný súhlas.
Osobné údaje užívateľa budú použité výhradne v prípadoch súvisiacich s prevádzkou a propagáciou portálu:

  1. pre overenie žiadosti užívateľa o udelenie statusu „Expert“;
  2. na posielanie informačných správ prostredníctvom e-mailu, ktoré bude realizované výhradne so súhlasom užívateľa, ktorý je možné kedykoľvek odvolať;
  3. pri uvádzaní autorstva, v prípade použitia užívateľského obsahu na nekomerčné účely.
Osobné údaje užívateľa nebudú použité treťou stranou a nebude mu zasielaná nevyžiadaná pošta.


2. Práva a povinnosti

Obsah portálu je určený na osobnú nekomerčnú potrebu užívateľa. Užívateľ používa portál a jeho funkcionality na svoju vlastnú zodpovednosť.

Užívateľ môže kedykoľvek požiadať o zrušenie svojej registrácie, zrušenie zasielania informačných mailov alebo zmeniť svoj prihlasovací e-mail, a to zaslaním žiadosti na adresu info@ewobox.sk.

Podmienky registrácie môžu byť prevádzkovateľom zmenené po predchádzajúcom upozornení zverejnenom na stránkach portálu.

Užívateľ vlastní autorské práva na svoje príspevky zverejnené na portáli, ktoré podliehajú autorskému zákonu (zákon č. 618/2003 Z. z.). V prípade použitia informácií a dát prevzatých od tretej strany je užívateľ povinný uvádzať zdroje.

Užívateľ nesmie na stránkach portálu zverejňovať obsah porušujúci etický kódex a základné pravidlá slušného správania. Na portáli je zakázané prezentovať akékoľvek politické názory a sympatie, šíriť vulgárne, nemorálne alebo rasistické prejavy, porušovať občianske práva iných ľudí a zákony SR.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť, prípadne upraviť nepovolený obsah alebo zrušiť registráciu užívateľa, ak nespĺňa podmienky používania portálu, porušuje autorský zákon, narúša etický alebo morálny kódex.

Užívateľ má právo nahlásiť nepovolený obsah zverejnený na portáli s využitím notifikačného odkazu dostupného na portáli alebo priamo na adrese info@ewobox.sk.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov publikovaných jednotlivými užívateľmi a tiež nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté tretím osobám porušením autorského zákona zo strany užívateľov.

Prevádzkovateľ má právo používať s uvedením autorstva obsah zverejnený na portáli na nekomerčné účely (vzdelávacie, prezentačné, propagačné), v zmysle § 25 a § 28 autorského zákona. Za takéto použitie textov a fotografií mu nevzniká povinnosť vyplatiť autorovi odmenu.3. Použitie loga

V prípade, že užívateľ chce použiť logo portálu na nekomerčné účely, odporúčame mu kontaktovať prevádzkovateľa na adrese info@ewobox.sk so žiadosťou o zaslanie loga v zodpovedajúcej kvalite. 4. Poplatky

Registráciou, publikovaním obsahu na portáli, využívaním jeho nástrojov či používaním loga na nekomerčné účely nevyplývajú pre užívateľa žiadne poplatky.