Resetovať filter
Typ ponuky EVVO
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Environmentálna výchova v 21. storočí

Zvyčajne na začiatku školského roku, resp. na konci augusta je postupne viacerými krajskými pracoviskami NIVaM zverejnená ponuka na vzdelávania v schválených programoch vzdelávania vrátane inovačného vzdelávania Environmentálna vý...

Environmentálna výchova v 21. storočí

Národný inštitút vzdelávania a mládeže ponúka pre učiteľov materských, základných a stredných škôl, vychovávateľov a majstrov odbornej výchovy inovačné vzdelávanie pod názvom Environmentálna výchova v 21. storočí. Obsahom programu vzdelá...

Resilience Summit 2022: leadership, etika & excelentnosť

Vážení Priatelia, Veľmi sa tešíme z toho, že Vám tento týždeň môžeme postupne predstaviť účastníkov našich panelových diskusií.    Dnes je to náš priateľ, kolega, výborný psychológ, človek, ktorý aj nám veľmi pomohol...

Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), biodiverzita a ekosystémové služby

Dovoľujeme si Vás pozvať na program akreditovaného vzdelávania s názvom: Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), biodiverzita a ekosystémové služby, ktorý sa uskut...

Požičaná planéta, tématický okruh Odcudzenie

Komplexný program environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety pre udržateľný rozvoj Požičaná planéta. Kľúčové témy udržateľného rozvoja a environmentálnej výchovy zrozumiteľne a pútavo prostredníctvom dokumentárnych filmov, literárnych p...

Program ďalšieho vzdelávania: Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny

Slovenská agentúra životného prostredia ponúka akreditovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania pod názvom Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny. Cieľom vzdelávacieho programu je prehĺbiť špecifické i všeobecné kompetencie pracovníkov...