Resetovať filter
Typ ponuky EVVO
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Súťaž Spotrebiteľská výchova žiakov

Súťaž je v zozname súťaží registrovaných Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR a nadväzuje na obsah vzdelávania určený Štátnym vzdelávacím programom.     Do súťaže sa môžu prihlásiť  žiaci...

Katalóg vzdelávacích programov

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši ponúka nový katalóg vzdelávacích programov pre materské školy, základné aj stredné školy. Aktuálne programy sú v ponuke od septembra 2022 a sú vypracované tak, aby v pro...

Zatoč s odpadom

Zatoč s odpadom je nová online kampaň,  ktorá má prostredníctvom 10 tematických aktivít prispieť k zlepšeniu osvety a informovanosti širokej, ale aj odbornej verejnosti ohľadom aktuálnej témy predchádzania vzniku odpadu. Skla...

Súťaž Voda nad zlato

Stredoškoláci nematuritných ročníkov z Košického kraja sa môžu zapojiť do súťaže Voda nad zlato, ktorej témou je adaptácia na klimatickú zmenu a obnova poškodenej krajiny. Za úlohu majú vymyslieť projekt, ktorý má pozitívny vplyv na ži...

Požičaná planéta, tématický okruh Odcudzenie

Komplexný program environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety pre udržateľný rozvoj Požičaná planéta. Kľúčové témy udržateľného rozvoja a environmentálnej výchovy zrozumiteľne a pútavo prostredníctvom dokumentárnych filmov, literárnych p...

Súťaž TSK: "Napĺňame krajskú ekomapu"

Súťaž pre žiakov 6-9 ročníka ZŠ a študentov SŠ z TSK. Trenčiansky samosprávny kraj tvorí EKOMAPU kraja. Momentálne je potrebné zozbierať do mapy relevantné údaje. Do napĺňania krajskej ekomapy sa môžu zapojiť jednotlivci i tímy. Prebieha...

súťaž Spotrebiteľská výchova žiakov : Spotreba pre život

Súťaž je zverjnená na webovom sídle http://www.spotrebitelinfo.sk/category/sutaz-spotrebitelska-vychova-ziakov/  ...

Súťaž ENVIROMESTO

Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu (SAŽP) organizuje každé dva roky súťaž ENVIROMESTO, ktorá  má za cieľ zviditeľniť a oceniť mestá, ktoré  uplatňujú environmentálnu politiku v reálnom živote, ako aj komplex...