V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 udeľujem dobrovoľne súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, s ich zhromažďovaním, zoskupovaním s inými osobnými údajmi, zaznamenávaním, evidenciou, usporadúvaním, prehliadaním, využívaním, uchovávaním a iným spracúvaním organizáciou Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 97401 Banská Bystrica. Súhlas udeľujem dobrovoľne na dobu neurčitú a som si vedomý, že je ho možné kedykoľvek odvolať, a to písomnou formou na adresu Slovenskej agentúry životného prostredia alebo e-mailom na adresu info@ewobox.sk .