Resetovať filter
Typ zdroja
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Aktivity
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Spolupráca a partnerstvá pre udržateľnosť Kľúčové posolstvá

Dokument o vzdelávacom, sociálnom a environmentálnom prínose partnerstiev medzi sektormi vzdelávania pre udržateľnosť s príkladmi inšpirácií z úspešných partnerstiev.

...

Učenie sa zamerané na udržateľnosť: Osvedčené postupy vo vzdelávaní učiteľov a medzery v poskytovaní

Učenie sa zamerané na udržateľnosť: Osvedčené postupy vo vzdelávaní učiteľov a medzery v poskytovaní

1. Politická vôľa, impulz a financovanie

2. Kvalifikácie učiteľov a odborné ...

GreenComp EURÓPSKY RÁMEC KOMPETENCIÍ V OBLASTI UDRŽATEĽNOSTI

A "MUST-HAVE" publikácia pre každého, kto chce zaviesť ciele udržateľného rozvoja do školy.

Publikácia poskytuje rámec spoločných kompetencií v oblasti udržateľnosti na eur...

Celoškolské prístupy k udržateľnosti

Celoškolské prístupy k udržateľnosti: Hlavné odkazy

Strategický rámec pre európsky vzdelávací priestor, ktorý vychádza z diskusií, ktoré sa uskutočnili počas dvoch plenárnych zasadnutí pr...

Rezortná koncepcia environmentálnej výchovy vzdelávania a osvety do roku 2025

Rezortná koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (ďalej len RK EVVO) reaguje na
aktuálne potreby a nové výzvy v oblasti starostlivosti o životné prostredie na Slovensku. Jej...

Koncepcia budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK na obdobie 2018-2025

Koncepcia budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v Bratislavskom samosprávnom kraji je dokument formujúci spoločnú rozvojovú víziu zakladania a rozvoja subjektov zameraných na...

Zoznam podporených projektov zo Zeleného vzdelávacieho fondu 3/2019

Dňa 14. 2. 2020 schválil minister životného prostredia SR zoznam navrhovaných projektov na podporu zo Zeleného vzdelávacieho fondu. Podporené projekty v rámci aktuálneho tretieho ročníka nájdete v ...

Metodické usmernenie k prierezovej téme ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA

Environmentálna výchova je v ŠVP formulovaná prostredníctvom špecifických cieľov, ktoré má žiak postupne naplniť na konci stupňa vzdelávania. Môže sa realizovať ako súčasť učebného obsahu vyučovací...