Koncepcia budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK na obdobie 2018-2025

Koncepcia budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v Bratislavskom samosprávnom kraji je dokument formujúci spoločnú rozvojovú víziu zakladania a rozvoja subjektov zameraných na kvalitnú environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu v BSK, ktorá na základe názorovej zhody všetkých subjektov podieľajúcich sa na jej príprave, spracovaní a schválení vyjadruje obecne reálnu predsta

Viac..

Zoznam podporených projektov zo Zeleného vzdelávacieho fondu 3/2019

Dňa 14. 2. 2020 schválil minister životného prostredia SR zoznam navrhovaných projektov na podporu zo Zeleného vzdelávacieho fondu. Podporené projekty v rámci aktuálneho tretieho ročníka nájdete v priloženom súbore. Podporené organizácie budú ohľadom ďalšieho postupu kontaktované v najbližších dňoch zo strany Sekretariátu Zeleného vzdelávacieho fondu.

Viac..

Metodické usmernenie k prierezovej téme ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA

Environmentálna výchova je v ŠVP formulovaná prostredníctvom špecifických cieľov, ktoré má žiak postupne naplniť na konci stupňa vzdelávania. Môže sa realizovať ako súčasť učebného obsahu vyučovacích predmetov; prostredníctvom samostatných projektov, seminárov, vyučovacích blokov, kurzov a pod.; môže tvoriť samostatný vyučovací predmet z rámca voliteľných (disponibilných) hodín. V dokumente sa

Viac..

Environmentálna výchova, vzdelávací štandard pre voliteľný predmet na 2. stupni základnej školy

Tento vzdelávací štandard je pripravený k voliteľnému predmetu environmentálna výchova na druhom stupni základnej školy. Škola si môže vytvoriť nový predmet na základe poznámky č. 3a rámcového učebného plánu („Voliteľné (disponibilné) hodiny použije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. Voliteľné (disponibilné) hodiny je možné využiť na: c.) vyučovacie predmety, ktoré si

Viac..

Environmentálna výchova, vzdelávací štandard pre voliteľný predmet na 1. stupni základnej školy

Tento vzdelávací štandard je pripravený k voliteľnému predmetu environmentálna výchova na prvom stupni základnej školy. Škola si môže vytvoriť nový predmet na základe poznámky č. 3a rámcového učebného plánu („Voliteľné (disponibilné) hodiny použije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. Voliteľné (disponibilné) hodiny je možné využiť na: c.) vyučovacie predmety, ktoré si

Viac..