Resetovať filter
Typ článku
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Aktivity
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Zdroje informácií
Úzmené členenie

Deň Zeme - každoročná demonštrácia na podporu ochrany životného prostredia

„STRETLI SME NEPRIATEĽA A ON SME MY“ je citát cieleného karikaturistického plagátu Walta Kellyho, ktorý v roku 1970 podporoval iniciatívu proti znečisteniu životného prostredi...

Zhotovovateľ ekostavieb - HLINA

ArTUR pripravil odbornú publikáciu "učebnicu" Zhotovovateľ ekostavieb - HLINA, s finančnou podporou Zeleného vzdelávacieho fondu 5/2023 formou dotácie z Environmentálneho fondu.

...

Sociálne poľnohospodárstvo je aj zelené

Sociálne poľnohospodárstvo sa vyznačuje tým, že sa ním často zaoberajú menšie a rodinné farmy charakteristické nižšou konkurencieschopnosťou a intenzitou produkcie a vyššou potrebou zamerania s...

Environmentálne hodnotenie dopadov stavieb na krajinu a obyvateľov

Environmentálne hodnotenie dopadov stavieb na krajinu a obyvateľov

Kvantifikujeme vplyv budov na ich okolie od fázy návrhu po realizáciu

posudz...

Green roofs

Zelené strechy sú na Slovensku v plienkach, kým v ostatných štátoch sú bežnou súčasťou architektúry a dizajnu napr. aj v Paríži, aplikované na strechách veľkých stavieb, adminis...

Green Educational Program SKISRO

SKISRO4GreenComp: Slovak-Icelandic-Romanian Cooperation for Green Competences Development

SKISRO4GreenComp was a small-scale partnership in adult education, supported by ...

EU Taxonomy GREENPASS® - klimaticky pripravené pre obývateľné mestá

Klimatické riziká sa objavujú rýchlejšie a budú rýchlejšie eskalovať. Na túto skutočnosť upozorňuje Medzivládny panel OSN pre zmenu klímy (IPCC), ktorý predstavil

Adaptačné a mitigačné opatrenia k zmene klímy na Základnej škole v Banskej Bystrici – vybudovanie vegetačnej strechy

Profilácia žiakov na Základnej škole, Moskovská 2 v Banskej Bystrici je zameraná aj na rozvoj ekologickej a environmentálnej výchovy. Žiaci sa počas vyučovacieho procesu aktívne podieľajú...