Typ ponuky EVVO
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Negatívne dôsledky zmeny klímy, adaptácia na zmenu klímy

Téma EVVO: Negatívne dôsledky zmeny klímy, adaptácia na zmenu klímy Forma vzdelávania: Prednáška spojená so seminárom kolektívneho odborného štúdia s aktívnym vystupovaním účastníkov Obsahová náplň témy: Certifikácia GREENPASS® - ...

Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Téma EVVO: Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy Forma vzdelávania: Prednáška spojená so seminárom kolektívneho odborného štúdia s aktívnym vystupovaním účastníkov Obsahová náplň témy:  Tvorba integ...

Životné prostredie a geologický čas

Životné prostredia a geologický čas Život sa na Zemi vyskytuje už skoro 3,5 miliardy rokov. Prostredie vhodné pre život sa formovalo už predtým. Ako vyzerá vývoj života v dlhých časových úsekoch, resp. ako nám pri interpretácii ekologick...

Moria ukryté v našich horách

Prednáška o netušených typoch životného prostredia skrytých v našich horách. Počas prednášky dostanú poslucháči primeranou formou informácie o geológii, paleobiológii, histórii geologického a ekologického výskumu v ich bezprostrednom okolí ...

Seminár pre stredné školy - klimatická zmena, jej prejavy a naša aktivita

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja si dovoľuje ponúknuť zorganizovanie seminára na tému  Klimatická zmena jej prejavy a naša aktivita Podtémy: Dôsledky zmeny klímy vo svete a v našom regióne - zdôvodneni...

Požičaná planéta, tématický okruh Odcudzenie

Komplexný program environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety pre udržateľný rozvoj Požičaná planéta. Kľúčové témy udržateľného rozvoja a environmentálnej výchovy zrozumiteľne a pútavo prostredníctvom dokumentárnych filmov, literárnych p...

Globálne vzdelávanie - aktivity pre II.stupeň ZŠ a SŠ

https://www.natucrea.sk/wp-content/uploads/2020/10/globalne-vzdelavanie.pdf...

Zooškola na diaľku

V dnešnej zooškole na diaľku vám predstavíme posledné dve lokality z ramsarského zoznamu a to Rieka Orava a jej prítoky a Mokrade Oravskej kotliny. https://www.youtube.com/watch?v=dbBVPd-JacM...