Žilinský samosprávny kraj

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) sa rozkladá v severozápadnej časti Slovenska a je tretím najväčším krajom Slovenskej republiky. Hraničí s Českou republikou a na severe s Poľskom. Zahŕňa 5 regiónov (Horné Považie, Kysuce, Liptov, Orava a Turiec) a 11 okresov (Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín a Žilina). Veľkú časť územia kraja tvoria veľkoploľné chránené územia: národné parky (NP Malá Fatra, NP Veľká Fatra, TANAP, NAPANT) a chránené krajinné oblasti (CHKO Horná Orava, CHKO Kysuce a CHKO Strážovské vrchy).

V rámci pripravovanej Integrovanej územenj stragégie IUS / PHSR ŽSK 2021+ si kraj stanovil ako jednu z piatich priorít: Zdravé, biologicky pestré a klimaticky stabilné životné prostredie (Ochrana prírodného kapitálu, biodiverzity a adaptácia na klimatickú zmenu). Túto prioritu bude napĺňať prostredníctvom dvoch špecifických cieľov: 1. Zlepšenie kvality životného prostredia a ochrana prírodných hodnôt a 2. Prispôsobovanie sa zmenám klímy a uplatnenie nízko – uhlíkového hospodárstva.

V aktuálne fáze prípravy IUS ŽSK pracuje s piatimi zámermi plánovaných integrovaných investičných balíčkov (IIB) na úrovni VÚC, z ktorých jeden je venovaný environmentálnym záväzkom. V rámci tohto IIB ŽSK plánuje tieto kľúčové - nosné projekty:
1. Plán obnovy krajiny – zlepšenie odolnosti krajiny prostredníctvom jej obnovy a transformácie (napr. prícestná zeleň – obnova alejí). V rámci tohto plánu sa počíta s informačnými, propagačnými a vzdelávacími aktivitami pre verejnosť s cieľom zlepšovania vnímania prínosov udržateľného využívania a ochrany prírodného kapitálu.
2. Rozvoj regionálneho systému zhodnocovania odpadov – infraštruktúra regionálneho odpadového hospodárstva a sieť regionálnych kompostární a súvisiaca infraštruktúra
3. Udržateľná regionálna energetika - vytvorenie a činnosť pilotného regionálneho centra udržateľnej energetiky
4. Kvalita ovzdušia
- systém jednoduchého a operatívneho informovania širokej verejnosti o aktuálnom stave ovzdušia
- vytvorenie energetického a environmentálneho klastra. ktorého členovia budú/môžu byť označení špeciálnym symbolom, ktorého význam bude marketingovo komunikovaný ako "priateľský k životnému prostrediu na území ŽSK“ (v zmysle Akčného plánu projektu Air Tritia).

V rámci balíčkov doplnkových operácií sú identifikované tieto projekty:
1. Udržateľná regionálna energetika
2. OZE, energetická efektívnosť a komplexná obnova budov a sieť RCUE
3. Vybudovanie krajského centra environmentálnej výchovy - podpora environmentálneho vzdelávania ako motivácia zmeny myslenia smerom k šetrnému životnému štýlu a budovanie odborných kapacít duálnym vzdelávaním žiakov
4. Podpora ekologických foriem hospodárenia a propagácia agrolesníckeho spôsobu hospodárenia – (v zmysle spracovaného Plánu obnovy krajiny) prezentovanie dobrej praxe; rozvoj a zapojenie vybraných stredných odborných škôl (so zameraním na poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka, lesníctvo)
5. Vodozádržné opatrenia v sídlach a voľnej krajine
6. Adaptácia na zmenu klímy v mestskom prostredí - zelená a modrá infraštruktúra (verejné parky, mestská zeleň, vnútrobloky a pod.)