Geoparky na Slovensku

Geopark predstavuje územie obsahujúce jedno, alebo viac miest vedeckej dôležitosti nielen z geologického aspektu, ale aj z hľadiska jeho archeologickej, ekonomickej alebo kultúrnej osobitosti európskeho významu. Je v súlade so stratégiou trvalo udržateľného rozvoja a má silnú riadiacu štruktúru, ktorá je podporovaná európskym programom financovania, ktorý prispieva k jeho ďalšiemu rozvoju. Ok

Viac..

Program obnovy dediny

Program obnovy dediny (POD) je známym, ale hlavne obľúbeným a úspešným nástrojom rozvoja vidieka v štátoch vyspelej Európy a jeho hlavným cieľom je udržať človeka na vidieku. Nositeľom POD na Slovensku je Ministerstvo životného prostredia SR. Organizáciou a odbornou garanciou POD na Slovensku bola poverená Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá poskytuje pre obce poradenstvo, spracúva m

Viac..

Bazálne environmentálne informácie o sídlach Slovenska

BEISS je informačný systém o životnom prostredí na úrovní sídiel t. j. miest a vidieckych obcí. Sprístupňuje viacero typov informácií: 1. všeobecné informácie o sídlach (základné údaje o sídle, prírodné podmienky, krajinná štruktúra a demografické údaje), 2. špeciálne informácie  o vybraných zložkách ŽP (voda, pôda, ovzdušie a.i.) a o environmentálnej  infr

Viac..

Zelená infraštruktúra v procese adaptácie na zmenu klímy

Zelená infraštruktúra v procese adaptácie na zmenu klímy Zelená infraštruktúra ponúka veľké množstvo ekosystémových služieb. Osobitné postavenie má v mestkom prostredí, v ktorom žije viac ako 60% obyvateľov EÚ. Zlepšuje mikroklímu prostredia,  znižuje prašnosť a hluk, zabezpečuje odvádzanie zrážkovej vody a v čase pandémie oceníme ešte viac jej pozitívny vplyv na fyzické (vplyv fytoncídov)

Viac..

Vykurovanie trochu inak

Znečistené ovzdušie nemá hranice, ohrozuje zdravie nás všetkých. Z tohto dôvodu by nám nemalo byť ľahostajné, ako budeme kúriť v našich domácnostiach. Dobrým predpokladom ako to dosiahnuť, je dobrá informovanosť.

Viac..

Oficiálna webová adresa ZŠ s MŠ M.Hella

Oficiálna webová adresa Základnej školy s materskou školou Maximiliána Hella v Štiavnických Banich. Základná škola s materskou sa nachádza v srdci Štiavnických vrchov, v obci Štiavnické Bane. Nesie názov po významnom rodákovi Maximiliánovi Hellovi. Naša základná škola je prvou základnou školou na svete, na ktorej sa vyučuje povinný predmet Sokoliarstvo. Vzdelávanie žiakov je zamerané aj na vzde

Viac..