EU Taxonomy GREENPASS® - Environmentálne hodnotenie dopadov na prostredie

Klimatické riziká sa objavujú rýchlejšie a budú rýchlejšie eskalovať. Na túto skutočnosť upozorňuje Medzivládny panel OSN pre zmenu klímy (IPCC), ktorý predstavil správu II. pracovnej skupiny v rámci šiestej hodnotiacej správy (AR6). Report, v ktorom IPCC predstavuje najnovšie vedecké hodnotenia svetovým vládam, je doteraz najkomplexnejším hodnotením dôsledkov klimatickej zmeny. (Zdroj: Greenpeace Slovensko)

Odborné posúdenie vplyvu plánovaného projektu výstavby alebo krajinnej úpravy na okolité prostredie a súčasne stanovenie dopadov blízkeho okolia na vlastnú výstavbu projektu musí obsahovať aj informácie o zmene klímy v danom prostredí. Vyhotovené Environmentálne hodnotenie dopadov stavieb na krajinu a obyvateľov  kvantifikuje vplyv budov na ich okolie od fázy návrhu po realizáciu. Posudzovania environmentálnych vplyvov je synergiou ukazovateľov: klíma - biodiverzita - voda – vzduch - energie – hodnota. Cieľom je preukázať merateľné výstupy predpokladaného správania sa projektového zámeru v krajine, ktoré poskytnú multikriteriálne hodnotenie daného projektu pre výsledný schvaľovací proces.

Merateľné výstupy predpokladaného správania sa projektového zámeru v krajine stanovujú environmentálnu hodnotu dopadu urbanizovaného areálu v merateľných ukazovateľoch na prostredie a obyvateľov. Plnia tak environmentálne záväzky voči krajine a obyvateľom podľa prijatých dohovorov, napr.:

  • Fit for 55,
  • The European Green Deal,
  • Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky, zmeny klímy Envirostratégia 2030,
  • AGENDA 2030.

V neposlednom rade Environmentálne hodnotenie dopadov zámerov na prostredie a obyvateľov preukazuje hodnoty obývateľného prostredia podľa požiadaviek Novej správy Medzivládneho panelu OSN pre zmenu klímy (IPCC).

ENVIRONMENTÁLNE POSÚDENIE – CIELE, PROCES A APLIKÁCIE

Cieľom enviromentálnej štúdie je získať odborné posúdenie vplyvu návrhu územnej štúdie na vybrané stavby a okolie v rámci existujúcej/revitalizovanej/novovybudovanej lokality a návrh odporúčania na optimalizáciu návrhu tak, aby bolo možné predísť negatívnym vplyvom a zároveň sa vytvorili kvalitné podmienky pre plánovaný projekt.

Environmentálna štúdia hodnotenia dopadov stavieb na krajinu a obyvateľov je odborné posúdenie dopadu plánovaného projektu výstavby alebo krajinnej úpravy na okolité prostredie a súčasne stanovenie dopadov blízkeho okolia na vlastnú stavbu projektu. Cieľom je preukázať merateľné výstupy predpokladaného správania zámeru v krajine, ktoré poskytnú multikriteriálne hodnotenie projektu pre výsledný schvaľovací proces.

Základné parametre environmentálneho hodnotenia/štúdie:

  • hodnotenie vzniku tepelného ostrova a vplyv radiácie na lokalitu (napr. zvýšenie skutočnej aj pocitovej teploty v lokalite projektu i najbližšieho okolia),
  • nakladanie či spotrebu CO2 (s inými skleníkovými a sledovanými plyny, ak sú tieto sledované v lokalite projektu),
  • efekt   zelene   na    lokalitu projektu (zatienenie,    evapotranspirácie,   zvýšenie            tepelného komfortu),
  • nakladanie so zrážkovou vodou a odtokové charakteristiky oblasti,
  • správanie vetra v lokalite (zachovanie prirodzených vetracích koridorov a obmedzenie vzniku negatívnych dopadov dynamickým pôsobením vetra),
  • dôležité lokálne parametre, ktoré sú špecifické alebo kľúčové pre danú oblasť napr.: hodnotenie koncentrácie polietavého prachu v priemyselných oblastiach

Viac na Environmentálne hodnotenie dopadov stavieb na krajinu a obyvateľa

Príklad: EU Taxonomy Check - Přehled - KEY studyGREENPASS® - Živé mesto dýcha a prežije toho, kto sa na neho pozeráTaxonómia EÚ a Program Slovensko 2021 - 2027,

 

 

Národná recyklačná agentúra Slovensko
Sídlo: A.Hlinku 2568/33, 960 01 Zvolen                             Kontaktná adresa: Lieskovská cesta 24, 962 21 Lieskovec

Kontaktná osoba
Ing. Ján Plesník

Telefónne číslo
+421 905 361 767

Email
naraslovensko@gmail.com