Resetovať filter
Typ ponuky EVVO
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Naučme sa chrániť dravce

Sokoliarska skupina sv. Bavona z Banskej Bystrice ponúka v spolupráci so Základnou školou s materskou školou Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach interaktívne predstavenie druhov dravcov. Cieľom je pozdvihnutie významu ochrany dravých v...

Čarovná záhrada

Hlavným cieľom projektu bolo podporiť a rozvíjať environmentálne výchovno-vzdelávacie a osvetové aktivity pre deti a mládež od 6 do 15 rokov na základnej škole v Mostovej, prostredníctvom interaktívnych, zážitkových a aktivizačných výučbo...

EARTHgames4EyoUth

This 4-countries-involving project initiative is supported as a Cooperation Partnership in Youth under Key Action 2 of Erasmus+ programme, co-funded by the European funds.   The main aim of the project is to support environmental r...

populair

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (celé znenie: Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kv...

Exteriérová odborná učebňa ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou

Ekoučebňa v exteriérovom prostredí areálu školy podporí environmetnálnu výchovu a vzdelávanie v predmetoch Bio-enviro, Biológia, Poznaj a chráň, Prírodoveda, Výchova umením. Ekoučebňa má kapacitu 24 miest, s rozvrhom šitým na mieru ju budú ...

Interreg SKHU Chute podunajskej prírody

Interreg SKHU Chute podunajskej prírody – Cieľom projektu je spoločné úsilie po oboch stranách Dunaja zachovať prírodné a kultúrne dedičstvá a využiť ich v prospech obnovy vidieka. Projekt je založený na filozofii ...

LIFE CHVÚ Ostrovné Lúky

LIFE CHVÚ Ostrovné Lúky  –  Projekt má prispieť k aktívnej  ochrane biotopov nasledujúcich druhov vtákov európskeho významu – strakoša kolesára (Lanius minor), ľabtušky poľnej (Anthus campestris) a sokol...

PRÍBEHY TROCH ŠELIEM

Príbehy troch šeliem je spoločný projekt ŠOP SR, Správy NP Malá Fatra, Školy ochrany prírody Varín a Krajskej knižnice v Žiline. Hlavným cieľom spoločného projektu je „zlepšiť reputáciu šeliem“ a v neposlednom rade aj ...