Bazálne environmentálne informácie o sídlach Slovenska

BEISS je informačný systém o životnom prostredí na úrovní sídiel t. j. miest a vidieckych obcí. Sprístupňuje viacero typov informácií: 1. všeobecné informácie o sídlach (základné údaje o sídle, prírodné podmienky, krajinná štruktúra a demografické údaje), 2. špeciálne informácie  o vybraných zložkách ŽP (voda, pôda, ovzdušie a.i.) a o environmentálnej  infr

Viac..

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY PUBLIKÁCIE / INFORMAČNÉ ZDROJE

Informačný leták o vydaných publikáciach a spracovaných indikátoroch Odboru analýz a hodnotenia životného prostredia s príslušnými webovými adresami a QR kódmi.

Viac..

EMAS a energetické manažérstvo

Ako do seba zapadá EMAS a ISO 50001, kroky zavedenia a prospech vyplývajúci pre organizácie.

Viac..

EMAS a efektívne využívanie zdrojov

Odpovedá na otázku prečo si zvoliť práve EMAS, výhody a názorne príklady efektívneho využívania zdrojov v podnikoch.  

Viac..

Udržateľná spotreba a výroba

Informačný list udržateľnej spotreby a výroby obsahuje informácie o efektívnejších výrobných procesoch, ekologickom dizajne či ekologických inováciách. Súčasťou publikácie je aj zoznam kritických surovín s potenciálom lepšieho využívania vo výrobných procesoch.

Viac..

Môže obnoviteľná energia poháňať svet?

Svet každý rok spotrebuje 35 miliárd barelov ropy. Závislosť na fosílnych palivách znečisťuje Zem a ich zásoby nie sú nevyčerpateľné. Zatiaľ však máme dostatok slnka, vody a vetra, zdrojov obnoviteľnej energie. Prečo teda nevymeníme závislosť od fosílnych palív za existenciu založenú výhradne na obnoviteľných zdrojoch? Pozri si video a dozvieš sa viac. Na web stránke s videom nájdeš kvízy a odk

Viac..

Degradované územia a brownfieldy

Leták informuje o problematike degradovaných území (DÚ) a brownfieldov, ktorými sa Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu (SAŽP) zaoberá od roku 2012. Vysvetľuje čo sú to degradované územia a brownfieldy, ako ich možno revitalizovať, uvedené sú aj príklady dobrej praxe a prínos Odboru starostlivosti o sídla, regióny a krajinu (SAŽP) k uvedenej problematike.

Viac..

Kam miznú včely?

Prostredníctvom tohto videa sa dozvieš o možných príčinách vážneho problému, ktorému čelia naše opeľovače, kolapsu kolónií. Nechaj sa inšpirovať a povzbudiť pri vytváraní okolitého prostredia, ktoré bude v súlade s prírodou, včelami, inými živými bytosťami a komunitou. Na web stránke s videom nájdeš kvízy a odkazy na ďalšie zaujímavé materiály a informácie. 

Viac..