Environmentálna výchova v 21. storočí - príručka

Základné údaje:
  • Typ zdroja: odborné publikácie ,metodiky
  • Vydal/zostavil Národný inštitút vzdelávania a mládeže (Metodicko-pedagogické centrum)
  • Rok vydania 2021
  • ISBN 978-80-565-1485-6
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Environmentálna výchova v 21. storočí - príručka pre účastníkov vzdelávania bola vytvorená v rámci Národného projektu TEACHERS k schválenému inovačnému programu vzdelávania Environmentálna výchova v 21. storočí. Zahŕňa informácie o postavení environmentálnej výchovy v inovovanom Štátnom vzdelávacom programe, predstavuje vzdelávací štandard voliteľného predmetu environmentálna výchova pre ISCED 1 a ISCED 2, vymedzuje základné pojmy súvisiace s problematikou, v teoretickopraktickom kontexte analyzuje princípy fungovania prírodného prostredia a vplyv človeka na životné prostredie.
Ďalšia časť príručky obsahuje metódy, postupy, koncepcie, formy a prostriedky aplikácie environmentálnych tém do výchovno-vzdelávacieho procesu, na čo nadväzujú námety na konkrétne environmentálne aktivity a odporúčané zdroje k ďalším aktivitám.