LIFE CHVÚ Ostrovné Lúky

Základné údaje:
  • Typ ponuky: projekty
  • Poskytovateľ SEV SAŽP Dropie
  • Cena Bez poplatku

LIFE CHVÚ Ostrovné Lúky  –  Projekt má prispieť k aktívnej  ochrane biotopov nasledujúcich druhov vtákov európskeho významu – strakoša kolesára (Lanius minor), ľabtušky poľnej (Anthus campestris) a sokola červenonohého (Falco vespertinus). V Chránenom vtáčom území Ostrovné lúky sa zaviedol vhodný modelový manažment územia v poľnohospodárskej krajine a obnovili sa hniezdiace a potravinové biotopy cieľových druhov. SEV SAŽP Dropie zastrešuje aktivity na zvyšovanie povedomia a šírenie výsledkov projektu. Zrealizoval sa náučný chodník Príbeh krajiny v SEV SAŽP Dropie a zrekonštruovala sa stará a postavila nová pozorovateľňa v CHVÚ Ostrovné lúky.

Výstupy z projektu si môžete pozrieť aj tu: https://broz.sk/projekty/ostrovne-luky/

Súvisiacie udalosti