Názov Popis Stránka aktivity
Mobilná aplikácia k expozíciám SMOPaJ

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši rozšírilo v tomto školskom roku formy environmentálneho vzdelávania o ďalšiu formu, ktorou je mobilná aplikácia. Mobilná aplikácia slúži na otestovanie vedomostí z odborov biológie, zoológie, botaniky a genetiky v prepojení na učivo vyšších ročníkov 8-ročných gymnázií, 4-ročných gymnázií a stredných škôl s výučbou biológie a ekológie, ale aj na učivo biológie vyšších ročníkov základných škôl, alebo nižších ročníkov 8-ročných gymnázií. Vznikla v spolupráci SMOPaJ s Gymnáziom M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši a RNDr. Igorom Stanom – IT odborníkom so skúsenosťami využívania mobilných aplikácií vo výučbe na vysokých školách. Je prepojená na múzejné expozície: Chránená príroda Slovenska – Zem miesto pre život (expozičné celky Chránená fauna, Paleontológia, Chránená flóra – Naj z ríše rastlín a ríše húb,  Ochrana prírody, NATURA 2000 – Základy genetiky) a Kras a jaskyne Slovenska (expozičný celok Biospeleológia).

V tomto školskom roku múzeum spustilo skúšobnú verziu mobilnej aplikácie. Skúšobná verzia je v tomto školskom roku pre školy prístupná zdarma a je určená pre jednu triedu.

Záujemca o využívanie mobilnej aplikácie si ju môže stiahnuť do mobilu prostredníctvom Google Play a AppStore – aplikácia SMOPAJ. Vstup do výučbovej časti je možný bez registrácie. Pre vstup do testovacej časti aplikácie je nutná registrácia učiteľa a testovaných žiakov prostredníctvom zaslania mailových adries  administrátorovi aplikácie v múzeu, ktorý pridelí prihlasovacie údaje. Učiteľ si môže pri vytváraní zadania vytvoriť aj virtuálnu triedu.

V prípade záujmu o využitie mobilnej aplikácie prepojenej na expozície múzea je potrebné objednať sa vopred minimálne 7 dní na mailovej adrese:

www.smopaj.sk
Ekologická stopa

Každý z nás zanecháva za sebou menšie alebo väčšie stopy na životnom prostredí. Pomocou internetového kalkulátora si vypočítate vlastnú ekologickú stopu. Okrem množstva námetov na vyučovanie (viac ako 250 aktivít) si môžete vypočítať ekostopu vašej školy a získať certifikát s jej aktuálnou veľkosťou.

www.ekostopa.sk
Enviróza

Zapojte sa so žiakmi do outdoorovej hry o environmentálnych záťažiach. Hra pomáha rozvíjať rôzne kompetencie žiakov napríklad pri práci s mapou a s internetom, pri orientácii v teréne, formulovaní textu, či v tvorivých sprievodných súťažiach. Hra umožňuje prepájať vedomosti z oblasti biológie, chémie, geografie ale aj slovenského jazyka a matematiky.

www.enviroza.sk