Využitie actionbound pri vzdelávaní o opeľovačoch

Základné údaje:
  • Typ zdroja: učebné pomôcky
  • Vydal/zostavil Protect work
  • Rok vydania 2022
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku protectwork@protectwork.sk

Hlavným cieľmi projektu Greengami bolo formou realizácie konkrétnych aktivít prepájať viaceré oblasti environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety s využitím prvkov gamifikácie, ktorých zámerom bolo zefektívniť a skvalitniť EVVO využívaním digitálnych online nástrojov a dosiahnuť tak rozvoj vedomostí mladých ľudí a verejnosti v oblasti ochrany prírody. Výstupmi projektu bola aj praktická realizácia ecoworkshopov BE IN BE ECO, tvorba videopríbehov, exteriérového sedenia a 10 gamifikačných hier s QR kódmi na tému inváznych druhov vrátane metodickej príručky. 

Tento pracovný list je príkladov využitia gamifikácie, konkrétne aplikácie Actionbound v neformálnom vzdelávaní v obalsti EVVO. Bol vytvorený ako súčasť metodickej príručky, ktorá obsahuje konkrétne príklady využitia gamifikácie napríklad v téme opeľovače, ktorá je vhodná pre základné školy. Túto pomôcku dokážu využiť učitelia, lektori a inštruktori neformálneho vzdelávania v rámci zvyšovania osvety v oblasti biodiverzity a života rastlín, ktoré opeľovače využívajú.

Gamifikácia má široké využitie, preberá prvky z herného dizajnu a všeobecných princípov a teórií, ktoré riadia hrateľnosť a aplikuje ich na iné kontexty, preto je pre mladí ľudí lákavá a zvyšuje ich vnútornú motiváciu k vzdelávaniu a k nadobúdaniu vedomostí aj v tých témach, ktoré by boli inak mladými ľuďmi vnímané ako tradičné a nezaujímavé.