Učenie o lese – environmentálna výchova pre predprimárne vzdelávanie na príklade lesa

Pozývame vás na vzdelávanie Učenie o lese – environmentálna výchova pre predprimárne vzdelávanie na príklade lesa. Kurz bude prebiehať v mesiaci január až jún 2022. V prípade záujmu o jeho absolvovanie sa môžete prihlásiť na info@lesnapedagogika.sk.

Program kladie dôraz na lesný ekosystém a environmentálnu výchovu človeka k dlhodobo udržateľnému spôsobu života na príklade lesa. Poskytovateľom a organizátorom tohto vzdelávania je Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky, ktoré získalo od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo februári 2021 oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania s rovnakým názvom pod evidenčným číslom 5/2021 – IV. Vzdelávací program je určený pedagogickým zamestnancom. Program finančne podporilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Kvôli pandemickej situácii sa realizuje prezenčnou a dištančnou formou v rozsahu 45 hodín. Lektormi vzdelávacieho programu sú odborní zamestnanci Národného lesníckeho centra, certifikovaní lesní pedagógovia, vysokoškolskí učitelia a učitelia kontinuálneho vzdelávania.

Vzdelávací program ponúka možnosti aplikácie teoretických poznatkov a princípov biologických javov s praktickými formami osvojovania si nových informácií, postojov a zručností. Na príklade koexistencie početných vzťahov a väzieb biotických a abiotických zložiek lesných ekosystémov vytvára vhodné teoretické východiská pre edukáciu rôznych cieľových skupín. Odborné informácie, aktuálne výsledky lesníckeho výskumu a praxe rozšírené o praktické aktivity lesnej pedagogiky, založené na zážitkovom učení v súčinnosti s prvkami tvorivej dramatiky, prispejú k lepšiemu chápaniu princípov trvalej udržateľnosti na príklade lesa. Ďalšie informácie nájdete na našom webe: www.lesnapedagogika.sk a sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

Tešíme sa na stretnutie s vami v lese, či online prostredí. LESU ZDAR.

Stránka výzvy: www.lesnapedagogika.sk