Názov Popis Stránka aktivity
Zimná ponuka environmentálneho výučbového programu OCHRANY PRÍRODY pre školy

Zimná ponuka environmentálneho výučbového programu

Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica, odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, pripravila na školský rok 2019/2020 v rámci environmentálnej výchovy špecializovaný školský výučbový program pre materské školy, I. a II. stupeň základných škôl, špecializované besedy so zameraním na problematiku ochrany prírody.

Environmentálny rozmer výučbových programov Ochrany prírody

- podporenie poznatkov a pochopenia fungovania/princípov prírodných systémov, problematiky ochrany prírody a životného prostredia

- aktívne zapojenie žiakov do procesu prostredníctvom príbehov, vlastnej tvorby a hrových aktivít

Aktuálna ponuka školského environmentálneho výučbového pro­gramu sa mení každé ročné obdobie.

Školský program Ochrany prírody pre materské školy [stiahni pdf]

Školský program Ochrany prírody pre I. a II. stupeň základných škôl [stiahni pdf]

Kontakt: Štátna ochrana prírody SR, odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety

e-mail: julia.turkotova@sopsr.sk, ingrid.moravcikova@sopsr.sk,

mobil: 0901 714 123, 0903 308 298

 

http://www.sopsr.sk/web?cl=92
Výučbové programy Modrej školy

Chcete sa dozvedieť viac o najvzácnejšej tekutine – vode a obohatiť žiakom hodinu chémie, biológie, fyziky, prírodovedy či environmentálnej výchovy? Vo Vodárenskom múzeu v Bratislave sa s tematikou vody oboznámite prostredníctvom výučbových programov, ktoré realizujeme ako súčasť vzdelávacieho programu Modrá škola – voda pre budúcnosť pre žiakov materských, základných a stredných škôl.

Počas nich hravou a interaktívnou formou žiakom objasňujeme procesy výroby, distribúcie pitnej vody, odvádzania a čistenia odpadových vôd, význam ochrany vodných zdrojov a životného prostredia ako takého, a ďalšie súvisiace témy.

Výklad vždy prispôsobujeme na mieru vzhľadom k veku a ročníku žiakov. Program je v trvaní cc 1-1,5 hodiny, v závislosti od vekovej kategórie a rozsahu preberaných tém.

Pre vyššie ročníky (od 3.- 4. ročníka ZŠ) je možné dohodnúť aj exkurziu na neďaleký vodárenský zdroj a čerpaciu stanicu na ostrove Sihoť v krásnom prostredí lužných lesov.

Pre výučbu s tematikou voda máme spracované vzdelávacie materiály - pracovné zošity a metodické príručky (dostupné aj online), pre menšie deti maľovanky a rozprávkové knižky, ktoré vám počas návštevy radi poskytneme.

Všetky naše vzdelávacie aktivity realizujeme bezplatne.

V prípade záujmu si zarezervujte termín na 0911 095 837 alebo info@modraskola.sk

Tešíme sa na vás!

www.modraskola.sk
Ponuka DAPHNE programov 2019/2020 pre základné školy - anglický jazyk http://daphne.sk/wp-content/uploads/2013/12/DAPHNE_ponuka_ekovychova_ZS_2019_20_AJ_web.pdf
Ponuka DAPHNE programov 2019/2020 pre materské školy - anglický jazyk http://daphne.sk/wp-content/uploads/2013/12/DAPHNE_ponuka_ekovychova_MS_2019-20_AJ_web.pdf
Ponuka DAPHNE programov 2019/2020 pre materské školy

Naše programy pre predškolákov prebiehajú interaktívnou a hravou formou, najčastejšie formou príbehu alebo ako tvorivá aktivita - workshop. Radi prídeme k vám do materskej školy (programy v interiéri alebo na školskom dvore), ale ponúkame aj exkurzie vonku v prírode. Výučbu vieme realizovať v slovenskom ako aj anglickom jazyku.

Všetky informácie nájdete v našej ponuke na uvedenom linku. Tešíme sa na vás :-)

http://daphne.sk/wp-content/uploads/2019/09/DAPHNE-ponukaMS-1920_web.pdf