Názov Popis Stránka aktivity
Odborná príprava na získanie osobitných kvalifikačných predpokladov

Vzdelávanie zamestnancov štátnej správy starostlivosti o životné prostredie sa realizuje na základe zákona zákon č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Všetci štátni zamestnanci alebo zamestnanci vykonávajúci práce vo verejnom záujme, ktorí vykonávajú štátnu správu starostlivosti o životné prostredie, musia spĺňať osobitný kvalifikačný predpoklad. Osobitné kvalifikačné predpoklady sú súhrnom vedomostí a schopností potrebných na výkon niektorých činností na jednotlivých úsekoch štátnej správy starostlivosti o životné prostredie; overujú sa skúškou po absolvovaní odbornej prípravy a potvrdzujú sa osvedčením o získaní osobitných kvalifikačných predpokladov. Viac informácií získate na uvedenej webovej adrese.

https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalna-vychova-a-vzdelavanie/vzdelavanie-zamestnancov-statnej-spravy/odborna-priprava-na-ziskanie-osobitnych-kvalifikacnych-predpokladov.html
Zelená infraštruktúra v sídlach miest

Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu (SAŽP) realizuje v rámci Národného projektu sériu seminárov s názvom Zelená infraštruktúra v sídlach miest. Cieľom seminárov je  zdôrazniť dôležitosť zelenej infraštruktúry v mestskom prostredí. Prednášky sú zamerané na vplyvy klimatickej zmeny, na tvorbu verejných priestorov s využitím zelene, budovanie zelenej infraštruktúry v procese územného plánovania, vertikálne a strešné záhrady, ochranu životného prostredia a rozvoj miest z pohľadu samosprávy, ako aj na mokrade ako súčasť zelenej infraštruktúry v mestách. Súčasťou seminára je tiež vernisáž posterov k danej problematike.