Názov Popis Stránka aktivity
Program ďalšieho vzdelávania: Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny

Slovenská agentúra životného prostredia ponúka akreditovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania pod názvom Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny. Cieľom vzdelávacieho programu je prehĺbiť špecifické i všeobecné kompetencie pracovníkov ochrany prírody a krajiny, ktorým je program určený. Moduly sa dajú absolvovať aj jednotlivo, takže záujemcovia si môžu vybrať modul, ktorý im z hľadiska ich pracovného zaradenia najviac vyhovuje.

Moduly vzdelávacieho programu:

1. Vyvodzovanie administratívnej a trestnoprávnej zodpovednosti
2. Uplatňovanie zákona o ochrane prírody a krajiny
3. Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), biodiverzita a ekosystémové služby
4. Územné plánovanie, urbanizmus, krajina - zmena klímy
5. Globálna klimatická zmena a jej vplyv na manažment lesných ekosystémov v nadväznosti na chránené územia
6. Základné princípy manažmentu projektového riadenia

 

 

https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalna-vychova-a-vzdelavanie/vzdelavanie-zamestnancov-statnej-spravy/program-dalsieho-vzdelavania-ochrana-prirody-biodiverzity-a-krajiny-4749.html