Učenie o lese – bezplatný vzdelávací program pre učiteľov

Program Učenie o lese – environmentálna výchova pre predprimárne vzdelávanie na príklade lesa uplatňuje najnovšie pedagogicko–didaktické postupy a skúsenosti lesnej pedagogiky z praxe vo výchove a vzdelávaní. Inovácia sa uplatňuje na vzdelávanie v rámci vzdelávacích oblastí: Človek a príroda, Človek a svet práce, Človek a spoločnosť.

Je určený učiteľom materskej školy, 1. stupňa základnej školy a profesijného rozvoja. Oprávnenie je vydané ako inovačné vzdelávanie, ktorého absolvovaním si učitelia rozširujú profesijné kompetencie. Viac informácií nájdete na webovej stránke lesnapedagogika.sk.