Naša Ekotrieda a lepšia klíma

Na škole sv. Františka z Assisi v Bratislave sme s podporou Nórskych fondov a Ministerstva životného prostredia vybudovali Ekotriedu.

Slúži nielen na výučbu environmentálnej výchovy, ale využíva sa aj na iných predmetoch. Žiakov učíme k vzťahu k prírode. Posadili sme mnoho byliniek, ale aj ovocných stromčekov a rôznej zelene, o ktorú sa staráme spoločnými silami. Na škole prebieha aj klimatické vzdelávanie v rôznych predmetoch.

Súčasťou projektu Slnko v sieti  je klimatické vzdelávanie a zavedenie opatrení proti klimatickým zmenám. V triedach je veľmi teplo. Budova má okná tried smerované na juh a najmä v letných mesiacoch je tam príliš teplo. Preto takáto zmena prostredia bola pre žiakov atraktívna. Väčšinou sa tu robia vzdelávacie aktivity zamerané na skupinovú prácu, projektové vyučovanie, experimentovanie alebo prezentačné zručnosti, keďže tu nie je tabuľa a stoly sú usporiadané variabilne, podľa toho akú aktivitu učiteľ so žiakmi vykonáva.

Opatrením bolo nielen vybudovanie Ekotriedy, ale aj zelenej steny a zeleného chodníka. Odborné činnosti sme prenechali odborníkom, ale čo sa dalo, tak sme svojpomocne zrealizovali. Do areálu sme spou s deťmi dosadili rôzne bylinky, trávy, cibuľoviny a už sa nevieme dočkať ako nám to bude od jari spríjemňovať nielen klímu, ale aj atmosféru v našej škole. Na polievanie toľkej zelene máme 7 nádob na zadržiavanie dažďovej vody. Doteraz sme mali dostatočné množstvo vody - preto veríme, že sa nám podarí udržať naše krásne "zelené" priestranstvo.

Klimatické vzdelávanie sme zaviedli do viacerých predmetov. Na prvom stupni - prírodoveda a prvouka, ale aj iné predmety. Učitelia tému klimatických zmien začlenili do TVVP. Napríklad témy ako: Voda a jej skupenstvá, Experimenty s roztápajúcimi sa ľadovcami, Počasie alebo podnebie, Voda a jej zdroje, Chránime vodné zdroje…a rôzne ďalšie. Realizovali sme vychádzky, prednášky, exkurzie s enviromentálnym zameraním. Na druhom stupni to boli predmety biológia, chémia a fyzika. Témy ako Kde je v lete tieň najchladnejší?, Na čo sú nám stromy, Vodná stopa, Extrémne počasie, Model skleníkového efektu, Najlepšie zateplenie, Dopad elektrární a mnohé ďalšie.  Všetky metodické listy nájdete na našej stránke https://svfrantisek.edupage.org/a/ucime-o-klime. 

Veríme, že vzhľadom na terajší stav klimatickcýh zmien, sa nám podarí pozitívne ovplyvniť našich žiakov a tým aj rodičov, aby pristupovali k tejto téme citlivo a zároveň sa aktívne podieľali na ich zmiernení, svojou "troškou".

Podobné články