Prejavy zmeny klímy a adaptačné opatrenia v sídelnom prostredí

Základné údaje:
  • Typ zdroja: brožúry, plagáty a letáky
  • Vydal/zostavil Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, SAŽP - doc. Ing. Ľubica Midriaková Zaušková, PhD.
  • Rok vydania 2021
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Prejavy zmeny klímy a adaptačné opatrenia v sídelnom prostredí

V súčasnosti polovica obyvateľov Slovenska žije v mestách (cca 54 % celkového počtu obyvateľstva). Dôsledky zmeny klímy  na Slovensku sa, podobne ako inde, najviac prejavia v sídlach mestského typu, ktoré sú charakterizované vysokou hustotou obyvateľstva, vysokým podielom zastavaného územia a nepriepustných povrchov, ako aj  vysokou koncentráciou hospodárskej činnosti a infraštruktúry. Cieľom adaptácie je zníženie zraniteľnosti sídelného prostredia voči nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy a zvýšenie schopnosti sídiel prispôsobiť sa novým, často extrémnym podmienkam. Viac informácií nájdete v priloženom letáku.