Realizácia enviroučebne "Na lúke"

Myšlienka sa premenila na realitu. Vďaka 5000,- eur dotácii z Environmentálneho fondu v rámci ZVF sa premenila nevyužívaná plocha na školskom nádvorí na funkčnú enviroučebňu „Na lúke“.

V decembri 2022 sme zakúpili interaktívnu vzdelávaciu tabuľu „Ekologické koleso vedomostí“. Hru sme v spolupráci s rodičmi osadili v blízkosti paletového sedenia. Koncom marca a začiatkom apríla 2023 sa upravil terén priestoru obdĺžnikového tvaru, ktorý sa nachádza na školskom nádvorí, založil sa nový trávnik, vybudovali sa chodníky a vyrobilo sa paletové sedenie. Následne sa vysadili rastliny a okrasné kry. Žiaci z komponentov na zhotovenie hmyzích domčekov a vtáčích búdok pod vedením p. uč. Ing. J. Dindu zmontovali hmyzie domčeky a vtáčie domčeky, ktoré sa osadili v areály školy.

Priestor enviroučebne bude počas priaznivého počasia slúžiť všetkým žiakom na vzdelávanie, zábavu i oddych, ale aj ostatným návštevníkom školy. Enviroučebňa bude slúžiť dlhodobo súčasným aj budúcim žiakom školy a bude vhodným prostredím na organizovanie rôznych aktivít podporujúcich spoluprácu školy, rodiny i širokej verejnosti.

Podobné články