Názov Popis Stránka aktivity
Týždeň európskych geoparkov

Tohtoročné podujatie „Týždeň európskych geoparkov“ sa konalo od 27. mája do 7. júna 2019 v územiach  slovenských geoparkoch, Novohrad-Nógrád globálnom geoparku UNESCO, Banskoštiavnickom a Banskobystrickom geoparku za aktívnej podpory Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP)....

http://www.geopark.sk/tyzden-europskych-geoparkov/
Festival vody

Festival vody je súťažná prehliadka žiackych projektov o vode, ktorú BVS, a.s. realizuje už od roku 2010. Cieľom festivalu je rozvoj vedomostí a znalostí detí o pitnej vode – jej výrobe, distribúcii, odvádzaní a čistení odpadových vôd, ale aj o dôležitosti a nenahraditeľnosti vody pre človeka a prírodu. Zároveň sa v procese prípravy tematicky pestrých projektov pod vedením pedagógov a odborných garantov rozvíja ich kritické myslenie, tímový duch a prezentačné schopnosti.

Forma súťaže:

2-5 členné súťažné žiacke tímy vypracujú 2D alebo 3D projekt na vybranú tému, spracujú krátku anotáciu a zabezpečia fotodokumentáciu projektu. Najlepšie projekty sa budú môcť prezentovať pred odbornou komisiou počas decembrového finále Festivalu vody v Bratislave.

Súťažné kategórie:

I.  Kategória  1. – 4. ročník ZŠ
II. Kategória 5. – 9. ročník ZŠ a 1. – 4. ročník osemročných gymnázií

Termíny:

Október - vyhlásenie súťaže a zverejnenie súťažných tém

November - uzávierka súťažných príspevkov

December - finále Festivalu vody

Viac informácií o súťaži nájdete na http://new.modraskola.sk/?page_id=90

Súťaž ENVIROMESTO

Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu (SAŽP) organizuje každé dva roky súťaž ENVIROMESTO, ktorá  má za cieľ zviditeľniť a oceniť mestá, ktoré  uplatňujú environmentálnu politiku v reálnom živote, ako aj komplexnosť v riešení  kvality životného prostredia prostredníctvom inovatívnych technológií v ochrane, plánovaní a manažmente mestskej krajiny. Prostredníctvom súťaže  majú mestá  možnosť  verejne prezentovať svoje environmentálne úspechy a inšpirovať ostatné mestá.

Najbližšie kolo súťaže bude vyhlásené v roku 2021.

https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/starostlivost-o-zivotne-prostredie-3976/enviromesto/
EnvirOtázniky

Tento rok pripravujeme česko-slovenskú verziu on-line olympiády o životnom prostredí. Do vedomostnej súťaže sa zapája priemerne 1000 žiakov druhého stupňa základných škôl ročne. Žiaci získavajú nové vedomosti a nadobúdajú kompetencie potrebné pri práci s informáciami. Tých najlepších odmeníme.

http://www.envirotazniky.sk/
Zelený svet

Staňte sa súčasťou Zeleného sveta a zapojte sa do našej umeleckej súťaže nielen pre žiakov a študentov, ale aj pedagógov. Máme pripravené zaujímavé výtvarné, grafické, literárne a projektové kategórie, v ktorých si každý nájde svoje uplatnenie. Lákadlom sú aj aj hodnotné ceny

zelenysvet.sazp.sk