Ako správne kúriť

Základné údaje:
  • Typ zdroja: legislatívne predpisy,pracovné listy,učebné pomôcky,prezentácie,brožúry, plagáty a letáky,časopisy,webové stránky,vzdelávacie hry,rady, tipy, námety
  • Vydal/zostavil Slovenská agentúra životného prostredia
  • Rok vydania 2021
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Osobný odber
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Čo dýchame, ovplyvňujeme aj našou každodennou činnosťou. Vykurovanie domácností patrí medzi významný zdroj znečistenia ovzdušia popri priemyselnej činnosti, energetike a doprave. Je čas položiť si otázky...

V čom kúrime?

Zastarané kotly sú zdrojom vysokého množstva emisií. Modernizácia vykurovacieho zariadenia šetrí náklady na kúrenie, voľný čas a znižuje množstvo škodlivín vypúšťaných do ovzdušia.

Čím kúrime?

Do kotla nepatrí odpad, ale kvalitné palivo predpísané výrobcom. Vyvarujte sa spaľovaniu drevného nábytku, starých časopisov, textilu, olejov a plastov.

Ako kúrime?

Osvojte si správnu techniku rozkurovania a prikladania paliva. Správnym kúrením dokážete minimalizovať znečistenie ovzdušia, znížiť náklady na kúrenie, predĺžiť životnosť vykurovacieho zariadenia, predchádzať častej poruchovosti zariadenia.