Postavenie a funkcie zelenej infraštruktúry v mestách

Základné údaje:
  • Typ zdroja: prezentácie,videá a filmy
  • Vydal/zostavil Doc. Ing. Ľubica Midriaková Zaušková, PhD.
  • Rok vydania 2021
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Iné: youtube SAŽP
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Video zachytáva prednášku s názvom Postavenie a funkcie zelenej infraštruktúry v sídlach miest,

ktorá odznela v rámci online seminára Zelená infraštruktúra v sídlach miest.

Podujatie organizovalo MŽP SR v spolupráci so SAŽP dňa 27.4.2021 v rámci Národného projektu.

Prednášku si môžete pozrieť na youtube SAŽP: https://youtu.be/8uE6jGwwCe0