ENVIROPROJEKT 2021 "Život dažďovej kvapky" ZŠ Nábrežná 95, Nové Zámky

Enviroprojekt "Život dažďovej kvapky" bol zameraný na problematiku ochrany vody, šetrenia zdrojov pitnej vody a možnosti využitia odchytenej dažďovej vody v podmienkach školy. Cieľom projektu bolo posilniť povedomie žiakov a verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania.

V prípravnej fáze v mesiaci september sme informovali pedagógov a žiakov i rodičov s aktivitami súvisiacimi s realizáciou projektu.  Nadviazali sme kontakt s inštitúciami -  ČOV Nové Zámky, ZSVS – vodárenská spoločnosť, oslovili sme konateľa spoločnosti Aqua solutions s.r.o., primátora mesta  Otokara Kleina. Žiaci pod vedením triednych učiteľov, či učiteľov biológie, fyziky a chémie zostavili žiacke vedecké tímy, ktoré neskôr participovali na realizácii projektu.

V októbri sme v rámci realizačnej fázy vybudovali vlastnú meteorologickú stanicu v átriu našej školy. Zakúpili sme minisady detskej meteorologickej stanice pre žiakov. Osadili sme dve nádoby na odchyt dažďovej vody a po naplnení nádob, budú žiaci využívať odchytenú vodu na zalievanie školskej kvetinovej výsadby. Taktiež sa nám podarilo zrealizovať exkurziu do čističky odpadových vôd v Nových Zámkoch a navštívili sme priestory ZSVS – vodárenskej spoločnosti, kde mali žiaci možnosť oboznámiť sa so systémom čistenia odpadovej vody,  s významom a úpravou vody a tiež ako sa k nám dostáva pitná voda do našich domácností. V priebehu mesiaca október a november prebiehalo na škole meranie kyslosti zrážok. V rámci merania sme využili našu vybudovanú stanicu a výsledky z pozorovania sme zaznamenávali do pripravenej tabuľky. Žiaci tretieho ročníka každý deň robili záznam počasia a informovali o počasí prostredníctvom školského rozhlasu aj ostatných žiakov. Zahrali sa na malé rosničky. Výsledky merania sa budú neskôr porovnávať s výsledkami jarného merania kyslosti zrážok v budúcom roku 2022. O týchto aktivitách sme informovali aj širokú verejnosť prostredníctvom facebookej stránky školy, publikované 26. 10. 2021

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=zsnabrezna&set=a.6277101429029757

a webovej stránky - https://zsnabrezna.sk/aktuality/zivot-dazdovej-kvapky/ .

O aktivitách k tvorbe projektu na krúžku Ekožiačik sme informovali aj na fb stránke:

https://www.facebook.com/renata.gorilakova.5/posts/441609470738403

Informácie o zrealizovaných aktivitách budú  uverejnené aj v jarnom čísle školského časopisu ZVONí! (pozn. vydanie jesenného čísla časopisu sa v dôsledku pandemických opatrení nestihlo zrealizovať).

V novembri sme sa pripravovali na záverečnú fázu. V tomto období sa vybraní žiaci so svojimi pedagógmi pripravovali na tvorbu projektov, ktoré súvisia s vodnou tematikou. Tieto projekty následne predstavia na žiackej vedeckej environmentálnej konferencii. V rámci príprav projektov na rôznych vyučovacích hodinách s uplatnením medzipredmetových vzťahov ale aj v rámci krúžkovej činnosti diskutovali o vode, o jej význame, o problematike čistenia a ochrany vôd, merali ph vody a iných tekutín, naučili sa pojmy kyslá a zásaditá voda, pokusom overili vplyv kyslých dažďov na životné prostredie, diskutovali o kolobehu vody v prírode, robili rôzne vodné  pokusy a pozorovania.  Žiacke vedecké tímy z ročníkov 2. – 7.  si  pod vedením pedagógov  pripravili projekty na tému: Meranie kyslosti zrážok, Dažďové kvapky, Kolobeh vody v prírode (aj v anglickom jazyku), Ako funguje čistička vôd, Druhy minerálnych vôd,  Využitie zrážkovej vody, Voda- pokusy a pozorovania, Voda dňa. Na  prezentáciu svojich projektov  sa aktívne zapojilo 40 žiakov a 13 pedagógov. Ostatní žiaci boli nápomocní a spolupracovali pri ich tvorbe.

V mesiaci november sa nám nepodarilo uskutočniť besedu o vode so zástupcom firmy Aqua Solutions s.r.o.,  z dôvodu protipandemických opatrení,  odložili sme ju na jarné obdobie.

Ako vyvrcholenie Enviroprojektu 2021 bola naplánovaná Žiacka vedecká ekologická konferencia  - 9. 12. 2021. Konferencia pozostávala z troch častí – 1. vodná ekoshow - vodné pokusy, ktoré prezentovali žiaci, 2.  samotná prezentácia projektov, 3. občerstvenie a vyhodnotenie tímov.

 Na konferenciu sme pozvali zástupcov inštitúcií, ktorí participovali na realizácii nášho projektu a  vedenie školy. Žiaľ, pandemická  situácia a udalosti s tým spojené (vysoká chorobnosť detí, karanténne opatrenia, ktoré sa dotkli aj našej školy) nám neumožnili túto konferenciu zrealizovať,  odložili sme realizáciu na jar 2022.  O realizácii vás budeme následne informovať. Taktiež pošleme správu a fotodokumentáciu prostredníctvom  linku  školskej webovej stránky, link na novozámockú televíziu, kde budú publikované všetky informácie spojené s konferenciou.

 

V rámci Enviroprojektu 2021 boli na realizáciu projektu zakúpené :

  • 2 nádoby aj s príslušenstvom na odchyt zrážkovej vody
  • Profesionálna meteorologická  stanica s príslušenstvom
  • 4 minisady detskej meteorologickej stanice
  • Pomôcky a potreby na tvorbu projektov, pokusov a pozorovaní
  • Knižné odmeny pre ocenené tímy, upomienkové predmety pre zúčastnených a hostí
  • Tlač diplomov pre zúčastnené tímy, informačné bulletiny

Projekt bol spolufinancovaný z pridelených zdrojov z MŠVVaŠR, ktoré sme plne využili.

 

Podobné články