Postavme si zelenú budúcnosť

Základné údaje:
  • Typ zdroja: brožúry, plagáty a letáky
  • Vydal/zostavil SAŽP
  • Rok vydania 2021
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Nový akčný plán Európskej únie pre obehové hospodárstvo taktiež zaradil stavebníctvo a budovy medzi prioritné oblasti v otázke udržateľnosti. S cieľom využiť potenciál na zvýšenie surovinovej efektívnosti a zníženie vplyvov na klímu zavedie Európska komisia novú komplexnú stratégiu pre udržateľné zastavané územia s cieľom zabezpečiť súdržnosť v príslušných oblastiach politiky ako sú klíma, energetická účinnosť a efektívne využívanie zdrojov, riadenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie, prístupnosť, digitalizácia a zručnosti. Základom bude presadzovanie zásad obehového hospodárstva počas celého životného cyklu budov.