Kraje sa zaujímajú o EVVO

V novembri (13.11.2023) sa uskutočnilo druhé stretnutie zástupcov samosprávnych krajov k dobrej praxi v environmentálnej výchove, vzdelávaní a osvete (EVVO) v tomto kalendárnom roku.

Stretnutia koordinuje SAŽP a sú zamerané na sieťovanie, spoluprácu a výmenu skúseností krajov v oblasti EVVO. Témou novembrového stretnutia bolo financovanie EVVO v krajoch. Aktuálne príležitosti a grantové schémy, do ktorých sa kraje môžu zapojiť, predstavila Lucia Thumová z Ministerstva životného prostredia SR.

Banskobystrický samosprávny kraj (Alexandra Jóbová) prezentoval svoju snahu zabezpečiť financovanie napĺňaním cieľov pripravovanej Envirostratégie kraja a Koncepcie environmentálnej výchovy z vlastných a doplnkových zdrojov. 

Trenčiansky samosprávny kraj (Martina Kedrová a Andrea Molnárová) informoval o novinkách svojej pestrej činnosti v oblasti EVVO – o  finančnej podpore poskytovateľov EVVO v kraji prostredníctvom dotačnej schémy Zelené oči.

Bratislavský samosprávny kraj (Rudolf Brídzik) sa pripravuje na otvorenie regionálneho ekocentra v Čunove financovaného z viacerých zdrojov cezhraničnej spolupráce.

Kraje sa dohodli na vzájomnej komunikácii počas roka, zdieľaní konkrétnych výstupov svojej práce v EVVO, spolupráci pri organizovaní webinára k certifikácii poskytovateľov EVVO a na ďalšom stretnutí v budúcom roku v Čunove.

 

Podobné články