Poslanie súťaže

Cieľom olympiády je zvýšiť záujem žiakov základných škôl o prírodovedné predmety a o problematiku životného prostredia ešte pred rozhodovaním sa o budúcom štúdiu na stredných školách. Súčasne má prispieť k zvyšovaniu environmentálneho vedomia, informovanosti o trvalo udržateľnom rozvoji a angažovanosti žiakov v otázkach životného prostredia doma, v škole a vo svojom regióne. Aktuálny ročník sa nesie v znamení z každého rožka troška.

Okruhy súťažných otázok XVI. ročníka:

 • Elektroodpad
 • Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín
 • Klimatické zmeny
 • Upcycling a eko-poľnohospodárstvo
 • Ekoturistické zaujímavosti
 • Ochrana vtáctva
 • Oceány a moria

Trvanie súťaže

12. máj - 12.jún 2022 do 15:00

AKO SA ZAPOJIŤ DO SÚŤAŽE?

Prihlásenie žiaka do súťaže je možné iba prostredníctvom koordinátora (pedagóg príslušnej základnej školy). Koordinátorom súťaže sa prostredníctvom vyplnenia registračného formulára môže stať iba jeden pedagóg z danej školy. Žiak nemôže byť koordinátorom súťaže!

Ceny

 • 1. cena - Digitálny fotoaparát v hodnote 220 eur
 • 2. cena - Smart hodinky v hodnote 120 eur
 • 3. cena - Feratový set, alebo stan a spacák v hodnote100 eur
 • 4. - 10. darčekové predmety SAŽP
REGISTRÁCIA ŠKOLY (KOORDINÁTORA)
Registračný formulár koordinátora pozostáva z dvoch častí:
 • údaje o škole
 • údaje o koordinátorovi
Inštrukcie na registráciu školy/koordinátora:
 • v časti formulára „Údaje o koordinátorovi“ uvádzajte svoje skutočné meno, priezvisko, resp. titul,
 • zvoľte svoje prihlasovacie meno (login) a heslo (password), pod ktorým sa budete na portáli prihlasovať,
 • odporúčame vám zvoliť prihlasovacie meno v dĺžke cca 6 - 15 znakov,
 • nepoužívajte medzery, mäkčene, dĺžne a pod... (vyhnete sa tak prípadným problémom pri prihlasovaní),
 • heslo musí obsahovať aspoň 5 znakov a jedno číslo.
Úlohy a zodpovednosť koordinátora:
 • Koordinátor zodpovedá za správnosť vložených údajov týkajúcich sa školy, svojich osobných údajov a údajov o žiakovi.
 • Úlohou koordinátora je pridávanie/registrovanie žiakov na portál, sledovanie priebehu riešenia olympiády svojich žiakov na portáli, usmerňovanie žiakov z časového hľadiska súťaže. 
 
Po úspešnom zaregistrovaní školy prostredníctvom koordinátora danej školy sa koordinátor prihlási pomocou zadaných prihlasovacích údajov na portál. Následne môže v sekcii RIEŠITELIA pridávať (cez funkciu PRIDAŤ) svojich žiakov, ktorí sa chcú zapojiť do súťaže.
 
 
REGISTRÁCIA NOVÉHO ŽIAKA/RIEŠITEĽA
Registračný formulár žiaka tiež pozostáva z dvoch častí:
 • osobné informácie o žiakovi
 • prihlasovacie údaje o riešiteľovi
Inštrukcie na registráciu žiaka:
 • súťaže sa môžu zúčastniť len žiaci II. stupňa základných škôl (počet žiakov je neobmedzený),
 • koordinátor vypĺňa osobné údaje žiakov a tiež im priraďuje aj prihlasovacie údaje (meno a heslo),
 • dôležité je  starostlivé uchovanie prihlasovacích údajov žiakov, pretože po ich uložení už nie je možná ich zmena,
 • žiak môže vyplniť a odoslať len jeden hárok s odpoveďami.
Po úspešnom zaregistrovaní školy prostredníctvom koordinátora danej školy sa koordinátor prihlási pomocou zadaných prihlasovacích údajov na portál. Následne môže v sekcii RIEŠITELIA pridávať (cez funkciu PRIDAŤ) svojich žiakov, ktorí sa chcú zapojiť do súťaže.
Prihlásenie žiaka:
 • žiak sa do systému prihlasuje prostredníctvom prihlasovacích údajov, ktoré mu priradil jeho    učiteľ/koordinátor,
 • po úspešnom prihlásení sa mu v menu stránky objaví sekcia OTÁZKY, cez ktorú sa môže pustiť do riešenia olympiády.
 

BLIŽŠIE O SÚŤAŽI

Pravidlá riešenia:

 1. Koordinácia riešenia otázok je na žiakovi.
 2. Odpovede sa automaticky ukladajú, môžu sa počas riešenia meniť.
 3. Odpovede sa nemôžu meniť až po odoslaní celého hárku s odpoveďami.
 4. Hárok s odpoveďami bude automaticky zaslaný na Slovenskú agentúru životného prostredia až po splnení nasledovných podmienok:
  • vyriešené budú všetky súťažné otázky,
  • v rámčeku: POUŽITÉ ZDROJE (zobrazí sa po vyriešení všetkých 40 otázok v menu OTÁZKY) budú uvedené zdroje, z ktorých žiak čerpal informácie,
  • odškrtne prehlásenie a ODOŠLE.
 5. Vzhľadom na automatické elektronické zasielanie hárkov s odpoveďami nie je potrebné ich duplicitné zasielanie na poštovú adresu Slovenskej agentúry životného prostredia.
 6. Akceptované budú len tie hárky s odpoveďami, ktoré budú odoslané do 12 júna 2022 15:00.
Riešiteľ:
 • môže začať ktoroukoľvek zo 6 oblastí,
 • nemusí počas jedného prihlásenia vyriešiť celú olympiádu (t.j. nemusí na jedno prihlásenie odpovedať na všetkých 40 otázok).

Systém bodovania:

 • 1 správna otázka = 1 bod
 • Maximálny počet bodov: 40.
 • Každá otázka má len jednu správnu odpoveď.
 • O celkovom umiestnení žiaka rozhoduje súčet všetkých bodov a čas zaslania formulára.
 • Hárky s odpoveďami, vyznačujúce sa známkami kolektívnej práce, nebudú akceptované (jednou z úloh súťaže je naučiť žiakov samostatnej práci s rôznymi zdrojmi informácií, nie spoločné vypĺňanie otázok na vyučovaní).