Návrat na hlavnú stránku

Schladí klímu klimatizácia?

Adoptuj si strom

Ilustračný obrázok
Každý z nás má vo svojom okolí strom, ktorý mu prirástol k srdcu. Strom, za ktorý by sa v prípade jeho poškodenia či výrubu vedel postaviť a ochrániť ho. Stromy sú naši nemí priatelia, ktorí nám poskytujú viac, ako im dávame my. Musíme ich chrániť.
1 Vyber si ľubovoľný strom vo svojom okolí. Urči, aký je to druh.
2 Adoptuj si ho a premysli si, ako sa o neho budeš starať (skrášlenie jeho okolia, vyzbieranie odpadu okolo stromu, odstránenie suchých vetiev, umiestnenie búdky pre vtáky...).
3 Adoptovať strom si môžeš aj na diaľku. Na internete nájdeš tipy na adopciu stromov.
Odfoť svoj strom a pošli nám jeho fotku. Ak máš chuť, napíš krátku správu o poskytnutej starostlivosti.
Zapoj sa do výzvy
Ak sa chceš zapojiť do výzvy . Ak nemáš prihlasovacie údaje, registruj sa.
User

Treba vedieť

Dekoračný obrázok

Naša Zem je planétou, ktorá umožňuje život taký, ako ho poznáme.

Pre každé územie našej planéty je charakteristická klíma alebo podnebie. Ide o dlhodobý charakteristický režim počasia, ktorý je podmienený viacerými faktormi, ako je prúdenie vzduchu, vlastnosti zemského povrchu (rozloženie kontinentov, oceánov a morí, členitosť, vegetačný pokryv), ale aj ľudská činnosť (odlesňovanie, výstavba vodných nádrží). Podľa veľkosti dejov, ktoré vytvárajú klímu alebo podľa jej priestorového rozsahu, sa rozoznávajú: makroklíma, mezoklíma a mikroklíma, príp. miestna klíma. (Encyklopaedia Beliana, SAV)

Vieme, že klíma našej planéty sa otepľuje. Toto oteplenie pociťujeme takmer každý deň. My ľudia máme široký výber možností, ako sa ochladiť. Dáme si studený nápoj, zmrzlinu, osviežime sa kúpeľom v studenej vode, schováme sa v tieni stromu, vyzlečieme si šaty, či zapneme klimatizáciu (ktorú familiárne nesprávne nazývame klímou a ktorá spotrebúva energiu). Naša planéta si však nemôže zapnúť klimatizáciu. Ako sa teda ochladí? Má svoje vlastné prirodzené regulačné mechanizmy, ktoré fungujú doslova ako klimatizácia. Vedia teplotu znížiť či zvýšiť. Aké sú to mechanizmy?

1. Prirodzený skleníkový efekt, súvisí s pohlcovaním tepelného žiarenia atmosférou Zeme. Vďačíme za to práve výskytu skleníkových plynov, ktoré bránia úniku tepla naspäť do vesmíru a bez ktorých by teplota zemského povrchu bola asi – 18 °C a nie 14 °C, čo je terajší globálny priemer.

2. Kolobeh uhlíka. Uhlík sa vyskytuje v živej a neživej prírode. Najviac ho nájdeme obsiahnutý v mineráloch, v schránkach morských živočíchov v oceáne, je viazaný v nerastných surovinách (ropa, uhlie, zemný plyn) a v atmosfére je zastúpený vo forme CO2. Významnú úlohu v jeho kolobehu zohrávajú zelené rastliny (fotosyntéza a dýchanie). Pri viazaní uhlíka je významným faktorom aj oceán: atmosférický oxid uhličitý sa rozpúšťa na morskej hladine (čím je voda chladnejšia, tím viac CO2 môže pohltiť). Na morskom dne ho viažu baktérie. Vo vyšších vrstvách oceánu zase fytoplanktón (riasy, sinice), ktoré ukladajú oxid uhličitý do svojich tkanív a schránok.

3. Lesy na našej planéte pokrývajú približne 31 % z celkovej rozlohy pevniny. Pralesy, ktoré dostali pomenovanie pľúca Zeme, dokážu účinne zachytávať CO2. Žiaľ, neúmerný výrub stromov kvôli získaniu novej poľnohospodárskej pôdy a zmena klímy spôsobujú, že tropické lesy strácajú schopnosť zachytávať oxid uhličitý. V porovnaní s rokom 1990 dokážu amazonské pralesy absorbovať len jednu tretinu škodlivých látok. Prales prestáva fungovať ako pľúca Zeme.

Život rastlín, živočíchov a fungovanie celkového ekosystému závisí od klímy. A tá sa v priebehu miliónov rokov menila a mení. Dochádza k zmene podnebia – teplejšie obdobia sa striedajú s chladnejšími a tie suchšie s vlhkými.

Do týchto dlhodobých procesov však vstúpil človek. V dôsledku jeho činnosti vzrástli koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére, ktoré zachytávajú viac tepla, ohrievajú povrch zeme a spôsobujú globálne otepľovanie.

Zmena klímy je zmena spôsobená priamo alebo nepriamo ľudskou činnosťou, ktorá mení zloženie svetovej atmosféry a ktorá je naviac pozorovaná, narozdiel od prirodzených zmien klímy za porovnateľné časové obdobie. Predstavuje jednu z najväčších environmentálnych, sociálnych a hospodárskych hrozieb súčasnosti. John Kerry (špeciálny vyslanec pre boj proti zmene klímy z USA) sa v Jakarte v roku 2014 vyjadril, že zmena klímy môže byť najhoršou „zbraňou hromadného ničenia“.

Klímu našej planéty nedokáže schladiť žiaden moderný vynález či gigantická klimatizácia. Ale my, ľudia, áno. Svojimi každodennými činmi, uvedomelosťou a zmenou životného štýlu.

Cieľ 2030

Zvýšiť komplexným a holistickým prístupom adaptačnú schopnosť lesov na prebiehajúcu a očakávanú zmenu klímy (Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy).

V čom to viazne

Stromy patria k najúčinnejším pomocníkom v boji proti zmene klímy. Majú množstvo funkcií. Okrem estetickej funkcie ovplyvňujú miestnu mikroklímu, absorbujú oxid uhličitý (dospelý strom dokáže absorbovať až 150 kg CO2 ročne), filtrujú znečisťujúce látky v ovzduší, poskytujú tieň, zadržiavajú vodu v krajine, spevňujú pôdu... Napriek tomu sa k nim správame ako k nepriateľom. Uprednostňujeme svoje ekonomické záujmy, lesy musia ustupovať poľnohospodárskej pôde či výstavbe. O stromy sa nestaráme, neošetrujeme ich, časté sú aj nepovolené výruby, či neodborné zásahy majúce za následok poškodenie, či vyhynutie stromu.

Mediálni partneri

Partneri

Dropie logo Spotrebitel logo Free food logo Birdlife logo SIEA logo