• Účastník svojou registráciou do kampane súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, k čomu dáva svoj osobitný súhlas. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať v zmysle §14 ods. 3 tohto zákona.
  • Osobné údaje účastníka budú použité výhradne v prípadoch súvisiacich s realizáciou a propagáciou kampane a nebudú poskytnuté tretím stranám.
  • Vyhlasovateľ kampane má právo použiť zaslané fotografie a texty s uvedením autorstva na nekomerčné účely (vzdelávacie, prezentačné, propagačné), v zmysle § 25 a § 28 zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v platnom znení. Za takéto použitie textov a fotografií nevzniká autorovi nárok na odmenu.
  • Účastník sa svojou registráciou do kampane zároveň stáva používateľom portálu environmentálnej výchovy EWOBOX, prostredníctvom ktorého kampaň prebieha. Na účastníka sa preto vzťahujú práva a povinnosti užívateľa portálu.