Typ zdroja
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Aktivity
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Informačná brožúrka Peer Parliaments

Stručná informačná brožúrka o tom čo je to Peer Parliaments, prečo sa stať organizátorom stretnutia a ako zorganizovať diskusiu o klimatickej zmene.

...

Príručka pre organizátora diskusie Peer Parliament

Európska únia zohráva vo svete vedúcu úlohu v boji proti klimatickej zmene. Prostredníctvom Európskej zelenej dohody (EU Green Deal) a cieľa znížiť emisie
skleníkových plynov do roku 2030 o ...

Zelená infraštruktúra a jej význam v protipovodňovej ochrane

Zelená infraštruktúra a jej význam v protipovodňovej ochrane

Odborná publikácia je zameraná na zelenú infraštruktúru a jej kľúčové postavenie v procese proaktívnej a...

EMAS úloha pri prechode na udržateľné financovanie

Cieľom udržateľného financovania je smerovať tok kapitálu k udržateľným hospodárskym činnostiam zohľadnením environmentálnych, sociálnych a riadiacich kritérií (ESG). Trv...

EMAS Písanie a šírenie environmentálnych vyhlásení

Organizácie registrované v EMAS sa veľmi usilujú o transparentnosť, preto každoročne zverejňujú environmentálne vyhlásenie, v ktorom uvádzajú, ako a do akej miery zn...

EMAS ako hnací motor zmeny

Ste presvedčení, že potrebujete radikálne zmeny v spôsobe, akým riadite aktivity, či už verejné alebo súkromné, veľké alebo malé? Ak je odpoveď áno, prečítajte si prípado...

Bádateľský nápadník - Fenológia - DECEMBER

Bádateľský nápadník - Fenológia - DECEMBER

Ťažiskom programu GLOBE je bádateľsky orientované vyučovanie (BOV). Aj preto vám na tomto mieste postupne ponúkneme inšpiratívny súbor báda...

Analýza kvality ovzdušia

Pracovný list je určený pre prácu s reálnymi dátami z monitoringu znečisťujúcich látok v ovzduší. Vhodný je pre stredné školy. 

...