Žitný ostrov

Textový a obrazový sprievodca. Informuje o prírodných a kultúrnych zaujímavostiach a vzácnostiach najväčšieho riečneho ostrova v Európe. Textová časť popisuje chránené lokality územia. Je doplnená farebnými ilustračnými fotografiami. Publikácia je dvojjazyčná - v slovenskom a maďarskom jazyku. 

Viac..

Drienčanský kras a okolie

Textový a obrazový sprievodca. Informuje o prírodných a kultúrnych zaujímavostiach a vzácnostiach Revúckej vrchoviny. Textová časť popisuje 15 zastávok Náučného chodníka Drienčanský kras. Je doplnená farebnými ilustračnými fotografiami. Publikácia je dvojjazyčná - v slovenskom a maďarskom jazyku.

Viac..

NEWSLETTER UČITELÉ ZA KLIMA

Česká platforma Učitelé za klima ponúka možnosť zasielania noviniek v oblasti enviro výchovy v téme klimatickej zmeny.

Viac..

EKOpodnikanie

Príručka je určená všetkým záujemcom o podnikanie s prívlastkami moderné a udržateľné. Čo tieto prívlastky znamenajú? V prvom rade znamenajú budúcnosť. Budúcnosť životného prostredia, budúcnosť vzťahov a budúcnosť tých, kvôli ktorým väčšina podniká – našich detí. Podnikanie s predponou EKO má za cieľ všetky činnosti súvisiace s daným podnikaním prispôsobovať

Viac..

Metodické usmernenie k prierezovej téme ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA

Environmentálna výchova je v ŠVP formulovaná prostredníctvom špecifických cieľov, ktoré má žiak postupne naplniť na konci stupňa vzdelávania. Môže sa realizovať ako súčasť učebného obsahu vyučovacích predmetov; prostredníctvom samostatných projektov, seminárov, vyučovacích blokov, kurzov a pod.; môže tvoriť samostatný vyučovací predmet z rámca voliteľných (disponibilných) hodín. V dokumente sa

Viac..

Environmentálna výchova, vzdelávací štandard pre voliteľný predmet na 2. stupni základnej školy

Tento vzdelávací štandard je pripravený k voliteľnému predmetu environmentálna výchova na druhom stupni základnej školy. Škola si môže vytvoriť nový predmet na základe poznámky č. 3a rámcového učebného plánu („Voliteľné (disponibilné) hodiny použije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. Voliteľné (disponibilné) hodiny je možné využiť na: c.) vyučovacie predmety, ktoré si

Viac..

Environmentálna výchova, vzdelávací štandard pre voliteľný predmet na 1. stupni základnej školy

Tento vzdelávací štandard je pripravený k voliteľnému predmetu environmentálna výchova na prvom stupni základnej školy. Škola si môže vytvoriť nový predmet na základe poznámky č. 3a rámcového učebného plánu („Voliteľné (disponibilné) hodiny použije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. Voliteľné (disponibilné) hodiny je možné využiť na: c.) vyučovacie predmety, ktoré si

Viac..