Zážitkové programy

Základné údaje:
  • Typ zdroja: brožúry, plagáty a letáky
  • Vydal/zostavil Správa CHKO-BR Poľana
  • Rok vydania 2022
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

hráme sa – spoznávame – objavujeme – tvoríme – spolupracujeme – relaxujeme

 

Naším cieľom je vychovávať a viesť deti a mládež k zodpovednosti, kritickému mysleniu, správnemu rozhodovaniu, nachádzaniu si pozitívneho vzťahu k prírode a šíreniu posolstva: „Harmónia človeka s prírodou“.

 

Programy podporujú individuálnu i tímovú prácu v prírode, ktorá pozitívne pôsobí na zmysly, duševné zdravie, rozvíja emocionálnu inteligenciu a prepája so svetom prírody, čím vedie k upevňovaniu si pozitívneho vzťahu k prírodným i ľudským hodnotám. Deti a mládež tak spoznajú svoje okolie, tradície, prírodné a kultúrne dedičstvo v blízkosti svojho bydliska aj vo vzácnych lokalitách. Hrou, zábavou, objavovaním, dobrodružstvom a pochopením.

 

Veríme, že inovatívnym prístupom vštepíme mladým ľuďom cit pre prírodné a kultúrne hodnoty, zachovávanie tradícií v regióne, medziľudské vzťahy a povzbudíme ich v zodpovednom a korektnom prístupe voči druhým ako aj  voči životu samotnému.