Projekt ConnectGREEN - Obnova a manažment biokoridorov ako prvkov zelenej infraštruktúry v horských regiónoch povodia Dunaja

Základné údaje:
  • Typ zdroja brožúry, plagáty a letáky
  • Vydal/zostavil WWF Central and Eastern Europe
  • Rok vydania 2020
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Projekt ConnectGREEN - Obnova a manažment biokoridorov ako prvkov zelenej infraštruktúry v horských regiónoch povodia Dunaja

Hlavným cieľom projektu (2018 - 2021) je zachovať, resp. zlepšiť ekologickú konektivitu medzi prírodnými biotopmi, najmä medzi
lokalitami Natura 2000 a inými chránenými oblasťami nadnárodného významu v karpatskom ekoregióne, a to v Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, Slovensku, Srbsku a Ukrajine. 95% riešiteľského tímu z SAŽP tvoria pracovníci z Odboru starostlivosti o sídla, regióny a krajinu.