Metodológia na rozvoj kľúčových kompetencií

Základné údaje:
  • Typ zdroja metodiky
  • Vydal/zostavil Božena Stašenková a kol.
  • Rok vydania 2020
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Vyučovacie hodiny boli vytvorené v európskom  programe ERASMUS+ v spolupráci s kolegami z Talianska, Grécka, Českej republiky a Slovenska. Obsahom vzdelávania sú prípadové štúdie - reálne príbehy  spotrebiteľov  v trhovej ekonomike, ktoré sú prierezového charakteru a podporujú rozvoj  finančnej, mediálnej a environmentálnej gramotnosti.   

V cieľoch desiatich vyučovacích hodín je rozvoj spoločenskej  a občianskej kompetencie a komunikácie v materinskom jazyku. Vo vyučovaní sa uplatňuje konštruktivistický prístup, kde učiteľ je facilitátor a uľahčovateľ učenia, žiaci samostatne pracujú, získavajú vlastné skúseností a v diskusiách rozvíjajú komunikačné zručnosti.