Metodická príručka: Ovzdušie, doprava a deti

Základné údaje:
  • Typ zdroja: odborné publikácie ,metodiky,pracovné listy,učebné pomôcky,prezentácie,brožúry, plagáty a letáky,vzdelávacie hry
  • Vydal/zostavil SAŽP
  • Rok vydania 2022
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Osobný odber
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Slovenská republika patrí k členským štátom EÚ, ktoré čelia problémom s kvalitou ovzdušia, čo má výrazne negatívny vplyv na zdravie občanov a životné prostredie. Napriek niektorým zlepšeniam dosiahnutým v posledných rokoch je situácia stále neuspokojivá. 

Na kvalitu ovzdušia negatívne vplýva najmä prekračovanie koncentrácií prachových častíc PM10 a jemných prachových častíc PM2,5, benzo(a)pyrénu, oxidu dusičitého NO2 a prízemného ozónu. Hlavnými zdrojmi znečisťovania ovzdušia sú lokálne kúreniská so spaľovaním tuhých palív v domácnostiach, doprava, priemysel a energetika. 

V súvislosti s prekročením limitných/cieľových hodnôt na ochranu zdravia čelí Slovensko od roku 2009 konaniu za porušenie požiadaviek smernice o kvalite okolitého ovzdušia. Európska komisia 18. februára 2021 rozhodla o tom, že Súdnemu dvoru EÚ postúpi prípad Slovenska v súvislosti so zlou kvalitou ovzdušia v dôsledku vysokej úrovne prachových častíc (PM10). Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia je jedným z opatrení prijatých na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku a je priamou odpoveďou na výzvu Európskej komisie.

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (celé znenie: Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia) sa zameriava na implementáciu konkrétnych opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia a taktiež podporuje vzdelávacie, komunikačné a monitorovacie aktivity zapojených partnerov v oblasti kvality a ochrany ovzdušia a efektívne riadenie vytvorením národnej siete manažérov kvality ovzdušia.

https://www.populair.sk/web-documents/761/metodicka-prirucka-pre-skoly-mobilita-web.pdf

https://www.populair.sk/web-documents/781/pracovne-listy-k-metodickej-prirucke-web.pdf