Informačný leták Dohovor o biodiverzite

Základné údaje:
  • Typ zdroja brožúry, plagáty a letáky
  • Vydal/zostavil Slovenská agentúra životného prostredia
  • Rok vydania 2019
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická, Osobný odber
  • Kontakt pre objednávku martin.siman@sazp.sk

Pojem biologická diverzita zahŕňa rôznorodosť živých foriem na všetkých úrovniach od genetickej rozmanitosti v rámci určitého druhu, cez druhovú rozmanitosť všetkých rastlín, živočíchov a mikroorganizmov, po rozmanitosť spoločenstiev organizmov v ekosystémoch. Uvedomujúc si závislosť ľudskej civilizácie od živých zložiek prostredia a hrozbu, ktorú môže neuvážené využívanie živej prírody predstavovať, sa svet dohodol na nevyhnutnosti medzinárodného dohovoru na ochranu biodiverzity. Dohovor o biologickej diverzite vstúpil do platnosti 29. decembra 1993. Slovenská republika ratifikovala dokument 23. augusta 1994.