Gamifikácia v Actionbound

Základné údaje:
  • Typ zdroja: vzdelávacie hry
  • Vydal/zostavil Protect work
  • Rok vydania 2022
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku protectwork@protectwork.sk

Hlavným cieľmi projektu Greengami bolo formou realizácie konkrétnych aktivít prepájať viaceré oblasti environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety s využitím prvkov gamifikácie, ktorých zámerom bolo zefektívniť a skvalitniť EVVO využívaním digitálnych online nástrojov a dosiahnuť tak rozvoj vedomostí mladých ľudí a verejnosti v oblasti ochrany prírody. Výstupmi projektu bola aj praktická realizácia ecoworkshopov BE IN BE ECO, tvorba videopríbehov, exteriérového sedenia s Ochranárik sa pýta a 10 gamifikačných hier s QR kódmi na tému inváznych druhov vrátane metodickej príručky. 

Protect work v spolupráci s mladými ľuďmi v rozvojovom programe na podporu zvyšovania kvality enviromentálnej výchovy, vzdelávania a osvety vytovrilo súbor 10 gamifikačných hier využitím aplikácie Actionbound v rámci projektových aktivít Greengami, hry slúžia na rozvoj vedomostí a postojov k otázkam invazívnych rastlín a živočíchov, ktorých svet je úzko prepojený. Témy, ktoré boli spracované v Actionbound sú znázornené na fotografiách nižšie a budú dostupné na overení účelu jeho použitia a následne môžu byť sprístupnené. 

Pri realizácii neformálneho environmentálneho vzdelávania a výchovy k ochrane prírody sa stretávame s tým, že mladí ľudia majú len nízku gramotnosť a v školskom i mimoškolskom prostredí nie je prepájaná a využívaná gamifikácia vo vzdelávaní, ktorá dokáže skvalitniť a dosiahnuť lepšie vzdelávacie ciele v porovnaní s klasickým vzdelávaním. Mladí ľudia majú stále vyššie nároky na kvalitu vzdelávania, ktorá by mala držať krok s rýchlo meniacou sa a modernou dobou. Na druhej strane pedagógovia, dospelí a lektori nevedia využívať online nástroje vo vzdelávaní. Z tohto dôvodu je potrebné prepájať formálne vzdelávanie a neformálne učenie spolu s digitalizáciou a gamifikáciou, ktoré dokážu zážitkovou a zábavnou formou zvyšovať gramotnosť, motiváciu k ochrane prírody a podporovať osvetu a informovať širokej verejnosti.

V rámci projekrtu GREENGAMI vznikol súbor gamifikačných hier, ktoré môžu využívať učitelia na základných školách, ale aj pracovníci s mládežou v rámci neformálneho vzdelávania. 

Pomocou gamifikácie sme dosiahli tieto ciele:

  • Vytvorili prostredie pre prepájanie environmentálneho vzdelávania a výchovy k ochrane prírody a digitálizácie – zvyšovali informovanosť, gramotnosť, vedomosti a zručnosti účastníkov projektu a verejnosti o konkrétnych témach v rámci ochrany prírody, rozvíjali kritické myslenie a zmierňovali nevedomosť širokej verejnosti o problematike ochrany prírody a inváznych druhov. 
  • Aktivizovali mladých ľudí k ochrane prírody zapájaním do tvorby online hier, ktoré sú pútavé, zaujímavé, zážitkové a učiace sa.
  • Prepájali sme formálne a neformálne vzdelávanie i digitálny svet v oblasti envirovzdelávania a výchovy, týmto zvyšovali jeho atraktivitu, efektivitu a lepšie využívanie vo vzdelávaní v oblasti EVVO.