Gamifikácia ako nástroj k zvyšovaniu kvality neformálnej environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety

Základné údaje:
  • Typ zdroja: metodiky
  • Vydal/zostavil Lucia Ludvigh Cintulová, Protect work
  • Rok vydania 2022
  • ISBN ISBN: 978-80-97086-4-0
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku protectwork@protectwork.sk

Metodická príručka popisuje možnosti využívania gamifikácie vo vzdelávacom procese v oblasti EVVO a poukazuje na potrebu prepojenia formálneho a neformálneho vzdelávania smerom k úspešnému dosahovaniu vzdelávacích cieľov, ktoré napomáhajú k tvorbe stimulov na napĺňanie národných priorít zelenej a digitálnej transformácie v sektore vzdelávania dospelých. Využívanie gamifikácie podporuje proces učenia u oboch cieľových skupín – vzdelávateľov ako aj učiacich sa. 

Metodická príručka je vstupom do sveta gamifikácie a jej využívania v neformálnom učení a formálnom vzdelávaní v rozsahu rozvoja kľúčových kompetencií, ktoré musia byť dosahované v súlade s požiadavkami 21. storočia.

 

Metodická príručka bude slúžiť ako metodická podpora na zvyšovanie kvality EVVO v školskom i mimoškolskom prostredí, aby študenti, deti a mladí ľudia sa vzdelávali v oblasti ochrany prírody moderným, novým a zážitkovým spôsobom, ktorý ich bude lepšie motivovať, vzdelávať a kriticky rozvíjať v enviromyslení. Je výstupom projektu Greengami v rámci programu POP s finančnou podporou Enviromentálneho fondu a Štátnej ochrany prírody SR.