Energia pre život

Základné údaje:
  • Typ zdroja: pracovné listy
  • Vydal/zostavil Janka Beňušková, vydal KVANT spol. s r.o.
  • Rok vydania 2022
  • ISBN 978-80-89692-38-5
  • Cena S poplatkom 316,80 EUR
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku https://www.digitalnafyzika.sk/?fbclid=IwAR2yHidpfeujMellcdpckjIBd8vO_aOm1MRyudbilHKZFpYUi8H9SKYrklc

ZBIERKA AKTIVÍT Z ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY PRE STREDNÉ ŠKOLY.

ŠKOLSKÁ LICENCIA. Autorka RNDr. Jana Beňušková.

Zbierka aktivít z environmentálnej výchovy, ktorá je určená pre prácu so žiakmi stredných škôl. Aktivity môžete použiť na hodinách iných predmetov v rámci prierezových tém, ako inšpiráciu na projektové vyučovanie a zároveň ponúkajú široký priestor na rozvoj kritického myslenia. Pracovný zošit (DIGITÁLNA podoba). Zakúpením školskej licencie získa škola prístup k digitálnemu obsahu publikácie s možnosťou tlače pracovných listov. Škola dostane elektronicky toľko LICENČNÝCH KÓDOV, koľko je v škole učiteľov fyziky. Licencie sa aktivujú cez internet.

Zbierka aktivít Energia pre život vznikla ako výsledok 13-ročných skúseností s vyučovaním environmentálnej výchovy ako povinného predmetu na gymnáziu. Predmet sme si nazvali energia, pretože naše každodenné fungovanie je založené na neustálych vzájomných premenách rôznych foriem energie. Energiu sme učili 11 rokov v 2. ročníku gymnázia 1 h týždenne s delenou triedou, posledné dva roky je zaradená do 1. ročníka.

Zbierka obsahuje 18 pracovných listov a metodickú príručku. Som si vedomá, že metodická príručka by mala obsahovať množstvo iných náležitostí, ako sú ciele, obsah, kľúčové pojmy, metódy, formy, kompetencie atď., ale upustila som od takejto koncepcie z toho dôvodu, že zrejme každý učiteľ s týmto materiálom naloží inak. Environmentálna výchova sa v školách väčšinou realizuje medzipredmetovo alebo formou príležitostných činností s rôznym počtom žiakov, rôzneho veku, časovým vymedzením, aprobáciou učiteľa a pod., a tomu učiteľ musí prispôsobiť realizáciu aktivity. 

Pracovné listy sú koncipované tzv. E-U-R formou plánovania výučby, ktorá je postavená na konštruktivistickom prístupe k učeniu, podporuje kritické myslenie a myslenie v súvislostiach učiaceho sa. Učiteľ v takomto procese vyučovania pôsobí najmä ako facilitátor, pomáha študentovi pri nadobúdaní vedomostí a vedie ho správnym smerom, pričom ťažisko samotných aktivít v rámci výučby je postavené práve na študentovi.

Vo fáze evokácie je cieľom zistiť, čo žiaci o danej téme vedia a motivovať ich k tomu, aby samostatne začali myslieť. V tomto úvode je dobré navodiť diskusiu a vzbudiť ich záujem o preberanej téme.

Vo fáze uvedomenia žiaci realizujú aktivity, kedy nadobúdajú nové poznatky a súvislosti, triedia si ich a uvedomujú si, čo je podstatné. Ťažisko činnosti je na práci žiaka.

Vo fáze reflexie študent vlastnými slovami formuluje to, čo sa v predošlých fázach naučil a vytvára si tak vlastný obraz k danej téme – čo o nej teraz vie, čo si potvrdil, alebo opravil, čo by ešte chcel vedieť apod. Okrem toho v tejto fáze si študent hľadá aj to, čo je pre neho samotného v rámci témy dôležité, prečo by si to mal vlastne zapamätať – nastáva vlastná sebareflexia k danej téme – či už sa jedná o využitie informácií v budúcnosti, alebo aplikovanie danej informácie v praxi apod.

Ako využiť pracovné listy? Environmentálna problematika - dopady ľudskej činnosti na životné prostredie -  sa nedá riešiť exaktne a súvisí s rôznymi oblasťami života spoločnosti. Každý pracovný list vymedzuje obsahový rámec. Je nevyhnutné, aby si učiteľ vopred vyhľadal potrebné informácie a zorientoval sa v problematike. Aktivitu môže realizovať buď podľa návrhu uvedeného v metodike, alebo inou formou, napr. na projektové vyučovanie, rovesnícke vzdelávanie, workshop a pod., zamerať sa na iné súvislosti, prispôsobiť veku žiakov a iným podmienkam vyučovania. Úlohou učiteľa je vytvoriť podnetné prostredie na rozvoj kritického myslenia žiakov. V environmentálnych témach je dôležité korigovať závery, interpretovať výsledky a “utriasť poznatky na pravú mieru”.

Prajem vám, aby sa výučbové materiály stali zmysluplným pomocníkmi v environmentálnej výchove, lebo

“Nie činnosť prírody, ale nečinnosť človeka je najväčšou katastrofou!”